17-03-2015

ИНФОРМАЦИЯ
За 50-та юбилейна среща на Консултативния съвет (КС) на Европейската агенция по безопасност на храните (ЕФСА), Парма, Италия, 5-6 декември 2013 г.

проф. д-р Бойко Ликов, директор на Центъра за оценка на риска към БАБХ,
Срещата бе открита от Бернард Ърл, временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на ЕФСА. Присъстваха представители на 27 държави членки (отсъства Гърция), Сърбия, Черна гора, Македония, Норвегия и Исландия. Д-р Ърл представи проект за декларация по случай 50-ия КС на ЕФСА. Подчертано бе значението на този форум за сътрудничеството на държавите членки и ЕФСА в областта на безопасността на храните. Направени бяха следните по-важни презентации и обсъждания:
1.Засилване на научното сътрудничество между ЕФСА и държавите членки (технически доклад). Dr. Stef Bronzwear. Директор на отдела за КС и научно сътрудничество. През 2013 г към КС е създадена Група за научно сътрудничество на ЕФСА с държавите членки (AFDGSC). През първата половина на 2014 тази група ще представи план за научно сътрудничество. Ще бъде посочена зановата база за тази дейност, механизмите за сътрудничество и възможности за засилване на тази дейност. Необходимо е да продължи работата по хармонизация на методите за оценка на риска. Австрия предложи да се помисли за хармонизация на съществуващите 14 научни мрежи на ЕФСА. Продължителна дискусия засегна ситуацията с фокалните точки. Швеция има проблеми с финасите, които се предоставят от ЕФСА на фокалната точка и предлага ЕФСА да информира компетентните органи на държавите членки за предназначението на това финансиране. В Германия фокалната точка е на пълно работно време и се занимава и с координация на научното сътрудничество. Германия предложи КС да излезе с решение ЕФСА да удвои или да увеличи най-малко с 50% финансирането на фокалните точки, защото тяхната дейност и отговорности непрекъснато се увеличават. До края на март всяка държава членка може да представи своите предложения, които ще се обсъдят на КС през март, 2014 г.
2. Звена за координация на научното сътрудничество на национално ниво, Италия, Франция и Испания. Италия - обръща се серизно внимание за поддържане на актуалното състояние на научните организации по член 36 от Регламент 178/2002. Има много организации включени по този член, но много малко кандидатстват по проекти финансирани от ЕФСА. Използва се опитът на Испания и Франция. Франция- организират се срещи с представителите на различни панели в ЕФСА и се търсят начини информацията от панелите да достига до всички заинтересовани лица. Изготвено е ръководство за новите представители в различните панели. Обръща се внимание на разпространението на резюметата от срещите на отделните панели на ЕФСА. Испания - Провеждат ежегодни срещи на представителите на Испания в различните панели и други форуми на ЕФСА. На национално ниво се предвижда създаване на мрежи за нововъзникващи рискове (ЕМРИСК) и хармонизация на методите за оценка на риска. Последната се разделя на две - микробиологичен риск и химичен риск.
3. В Кипър правят проучване върху автентичността и фалшифицирането на алкохолните напитки, М.Попи. Официалният контрол на тези стоки е задължение на Службата по безопасност на храните. Установено е увеличаване на фалшификациите на алкохол. Изследвани са 219 проби за автентичност и наличие на метилов алкохол. За 76 проби не е установен техния произход, при 4 проби (3 водка и 1 текила) е доказан друг вид алкохолна напитка. Не установен метилов алкохол. Проблемни са напитките с високо съдържание на захар, което нарушава вкусовите качества и органолептичната оценка. Създадена е национална база данни за алкохолни напитки. По време на курортния сезон се правят най-много опити за фалшификация, като се ползва контрабанден спирт. Германия информира, че за цяла Европа загубите от фалшив алкохол са около 1 милиард евро.
4. База данни на експерти в областта на безопасността на храните включени в базата данни на ЕФСА. Джефри Муун, Отдел Консултативен съвет и научно сътрудничество, ЕФСА. Базата данни с експерти е създадена през 2008 г като в нея са включени 1 061 експерти от 56 страни. Има много експерти от държави извън ЕС. Учени работещи в ЕФСА също са включени в тази база. Доклад по състоянието на тази дейност ще бъде направен през март 2014 г.
5. Преглед на научното сътрудничество, Панел Генномодифицирани организми организми, Еlizabeth Waigmann Joe Perry. Научен Панел за ГМО, ЕФСА. Включени са 19 външни експерти, които се подменят на всеки три години. Външният натиск върху тази група е най-голям, има непрекъснати проблеми с доказване липсата на конфликт на интереси. Много често най-добрите специалисти са ангажирани с отделни фирми и при оценките няма как да се сформира екип. Заплащането във фирмите е многократно по-голямо. Същото е и с хранителните и фуражните добавки. В оценката на досиетата се прави молекулярна характеристика и оценка на риска за храните, фуражите и околната среда. Работи се по хармонизация на методите за оценка на риска. Издадени са ръководства за това как да се подготвят досиетата за кандидатстване с нова култура. За периода 2003 - 2013 са оценени 58 апликации, от които 19 са оттеглени. Разработват се математически модели за лепидоптера и царевица. Работи се върху безопасността на масло от генномодифицирана соя и генотипична характеристика на растенията, от които се получават фуражи. В научната мрежа за ГМО са ползвани 27 експерта.
6. Напредък по обмен на експерти между ЕФСА и държавите членки, Alessa Vecchio, ЕФСА, Директор на Отдел Човешки ресурси. Това е дискутирано и на КС в края на март 2014 г. Дава се възможност да се кандидатства за работа на учени и други специалисти в ЕФСА, но всичко е за сметка на участниците. Те получават заплата от мястото където работят в държавата членка. До края на годината ще се направи анализ на тази форма на работа и ще се направят необходимите корекции. Дания сподели, че
повечето от евентуалните кандидати имат семейства и деца. Засега ЕФСА не предвижда нищо по този проблем. Германия прогнозира, че няма да има кандидати. Неофициално споделих с д-р Джефри Муун, че такава форма на обучение е невъзможна за българи, поради ниските заплати в България, с които е невъзможно да се работи в Италия. Ще се провежда двуседмично обучение на експерти от държавите членки по новата програма за събиране на данни за химични замърсители SSD 2.
7. Проучване на източниците на инфекция с хепатит А, Olaf Mosnach-Schulz, Отдел подпомагане на научната оценка, ЕФСА. Целта е да се установят най-вероятните пътища за инфектиране с вируса на хепатит А и механизмите за разпространение на инфекцията. Ще се използват нови методи за проследяване на източника на инфекция и факторите на предаване. До 1-ви октомври в Италия са установени 783 случая на хепатит А като при 40,2% е установено, че най-вероятният фактор на предаване са боровинки и други горски плодове, а при 8% причина са други храни. Повече от половината от инфектираните лица са консумирали боровинки в къщи, 25% в заведение за обществено хранене, 10% в след консумация на сладолед. Боровинките са разпространявани в Италия от 4 компании и в системата RASFF са обявени 4 предупреждения за изтегляне на продукти съдържащи боровинки. Епидемията е засегнала граждани и на други страни - Ирландия и Франция, консумирали от същите пратки боровинки и граждани на Германия, България, Холандия, Полша, Швеция посетили през този период ски курорти в Италия. Министерството на здравеопазването препоръчва термична преработка на замразените боровинки, но Германия подчерта, че това влошава вкусовите качества. В Ирландия също не приемат да се извършва термична обработка на замразени боровинки. Резултатите от проучването ще бъдат публикувани през март 2014 г.
8. Дейности на две мрежи за събиране на данни, Mary Giselan, Директор на Отдел DCM, ЕФСА. Научна мрежа за събиране на данни за консумация на храни е създадена през 2007 г. досега са проведени 7 срещи. Работи се по хармонизиране на методите за оценка на консумацията. Научна мрежа за събиране на данни за химически замърсители е създадена е през 2008 г. Досега са проведени 7 срещи. Проверява се надеждността на системата FoodEx2. Работи се за създаване на ръководство за достъп до различните нива на системата.
9. Дългосрочна научна програма на ЕС - Хоризон 20. Мария Каменоу, Европейска комисия, ГД Изследвания и иновации, дирекция Биотехнологии, Отдел E3. Програмата е насочена към всички области на науката, обхваща периода 2014- 2020 г и има бюджет 77 милиарда евро. Областта «Социални предизвикателства» обхваща 7 направления, едно от които е «Безопасност на храните, стабилно земеделие, гори, морски и водни ресурси и биоикономика», която ще бъде осигурено с 3,8 милиарда евро. Ще се извършват научни изследвания за осигуряване безопасна и качествена храна, като се използват техники за намаляване на въглеродните емисии. България би трябвало да бъде готова да се включи в някои проекти, които ще подпомогнат финансово дейността на БАБХ.
10. Новости в програмата на ЕФСА за консумация на храни , Lisa Valsta, Главен научен служител, Отдел DCM, ЕФСА. Програмата за анализ на консумацията на храни е предназначена за всички държави членки и ще бъде финансирана до 2016 година с 5 милиона евро - максимум по 200 000 на държава членка. Ще се разработи количествена оценка за консумацията на различни видове храни в отделните държави членки и ще се направи опит да оцени значението на някои храни представляващи по-голям риск. Подобно нещо е правено за деца до 4 г в Европа от Ocke M. Et al., 2011, Pilot study for the Assessment of nutrient intake and food among kids in Europe, ЕN 339 /120 р/. www efsa europa.eu/publications.
11. Стратегия за работата на КС на ЕФСА през 2014 г, Juliane Klieger, ЕФСА. Прави се анализ на нуждите в дългосрочен аспект за подпомагане на програмата за общи действия в ЕС за оценка на риска. Отчита се необходимостта да се търси нова рамка за токсикологични проучвания. По отношение на диетичните храни ще се направи ръководство за алтернативни храни, в случаи на алергии и други патологични състояния. Ще се извършва пълно геномно проучване на алергените в хранителните добавки и ще се търси вреден ефект при различни количества алергени. На 5-6 март в Гърция ще се проведе 51-ият КС, на който ще се обсъдят стратегически проблеми, включително и алергените. Приоритети са здравеопазването на животните, биологичните рискове, траснсмисивни спонгиформни енецелопатии, микробиологичен риск, антимикробна резистентност, нови методи за оценка на токсикологичните рискове, ОМИКС технологиите. Предвижда се да се работи усилено по хармонизация на методите за оценка на риска.
12. Новости по отношение на аркиламид, Diane Benford, Chair of the Contam Panel, Панел Контаминанти. Поради различни причини работата по проекта на ЕФСА се забавя. Вероятно представянето на становището, ще бъде направено до края юни 2013 г. Все още не са ясни много неща. ЕФСА ще изготви ръководство с примерни приблизителни стойности за акриламид. Анализира се вредното въздействие на малки кумулиращи количества.
13. Съвместна работна програма на Групата по комуникации и ЕФСА през 2014 г. Laura Smillie. Ще се направи опит за постигане на договореност с всички институции имащи отношение към комуникацията на риска. Ще продължи работата на Групата по комуникация на риска. Обсъдено бе най-точното определение за «комуникация на риска» като Франция посочи,че «комуникация на риска е начинът по който една истина ще се представи на управляващите риска, на политиците, на медиите и на консуматорите. Не става въпрос за прикриване на истината, но не бива да се стигадо случаи като спиране на консумацията на краставици в цяла Европа в продължение на един месец.
14. Шарка по овцете и козите в България, Бойко Ликов. /Приложение/, Представих презентация за епизоотичната обстановка по отношение на шарката по овцете и козите към 1.12.2013 г. ЕФСА е получила мандат от Европейската комисия за оценка на риска за това заболяване относно разпространението му на територията на други държави членки и според д-р Берте директор на Панела по здравеопазване и хуманно отношение към животните, ЕФСА ще разчита на експерти от България.
15. Декларация на членовете на КС на ЕФСА за подкрепа на научната дейност по оценка на риска в държавите членки, Бернард Ърл, ЕФСА. Отправя се призив към компетентните органи да оказват съдействие за тази дейност в организационно и финансово отношение.
16. В края на срещата взех отношение за необходимостта от валидиране на данните при спешни кризи, като не се бърза да се съобщава на медиите. Дадох премер с колибактериозата О104:Н4 в Германия през 2011 г и несправедливото обвинение към Испания за краставици контаминирани с тази инфекция. Вследствие на тази невярна кампания Испания загуби около 200 милиона евро.

Нещо подобно се случи в края на октомври т.г.след поставяне на диагноза бяс в Холандия при две кученца транспортирани от хуманитарна организация от България (Силистра). В медиите на двете страни се вдигна голям шум, отправиха се критики, а в Комисията се каза,че това е първи случай на бяс в ЕС след придвижване на домашни любимци между държави членки и че става въпрос за уличен бяс. На срещи на СКОФКА и СВО, в които участвах се обсъди възможността за рестриктивни мерки за България и Румъния относно придвижване на такива животни. Към случая бе добавена и Румъния, поради това, че на нейната територия има случаи на бяс през 2013 г. На тези срещи предложих вирусните изолати да бъдат потвърдени и генотипизирани в Референтната лаборатория на Общността за беса в Нанси, Франция. На 3 декември се получи писмо от Холандската ветеринарна служба, в което се съобщаваше, че пробите изследвани в Нанси са отрицателни за бяс и извинение за недоразумението. В случая защо трябваше да се бърза, защо бяха отправени такиви критики към България и дали е достатъчно едно извинение? Dr. Nucusor Ciocanea зам. генерален директор на Румънската национална ветеринарно санитарна служба предложи на следващата среща на СВО нашите две страни да излязат с обща декларация по случая.
ИЗГОТВИЛ:
Проф. д-р Бойко Ликов,
7.12.2013 г

Архив