15-08-2016

9-та Национална научна конференция на Българския контактен център на EFSA към Центъра за оценка на риска по хранителната верига (24 – 25 октомври, 2016 г. – гр. Хисаря)

 На 24-25 октомври 2016г. Центърът за оценка на риска, с финансовата подкрепа на EFSA, организира ежегодната 9-та Национална научна конференция на Българския контактен център на EFSA. В конференцията взеха участие лектори от EFSA, Международната агенция по атомна енергия (IAEA), контактните точки на EFSA в Кипър и Македония, Министерството на земеделието и храните, БАБХ, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, НДНИВМИ, Институт по криобиология и хранителни технологии, Национален център по заразни и паразитни болести, Институт по микробиология, Институт по физиология на растенията и генетика, Институт по рибни ресурси-Варна, Тракийски университет, Нов Български Университет, Софийски университет и др. Д-р Евгени Макавеев от ЦОРХВ откри форума като поздрави участниците и представи Центърът за оценка на риска по хранителната верига, създаден със Закона за оценка на риска по хранителната верига, в сила от 10.06.2016 г. „Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към МЗХ e правоприемник на Центъра за оценка на риска (ЦОР) към БАБХ, създаден през 2011 год. ЦОРХВ извършва научна оценка на риска по хранителната верига чрез независим и прозрачен анализ на научна информация по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, техните продукти и репродуктивен материал, безопасността на храните и фуражите и др. В Центъра се извършва също и оценка на продукти за растителна защита при разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1107/2009. Центърът участва в проекти на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и в проекти на други международни организации. В ЦОРХВ се намира и Българският контактен център на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), който е „посланикът“ между EFSA и националните органи по безопасност на храните, научноизследователските институти и др. Д-р Хенрих Майер – Жерболе – съветник на министъра на земеделието и храните, поздрави всички присъстващи на конференцията и отправи топли думи към директора на ЦОРХВ – проф. д-р Бойко Ликов:„Преди 5 години се зароди идеята за създаване на подобен център. Сега вече (през 2016 г.) той е прераснал в ЦОРХВ и е самостоятелна единица. Проф. Ликов, да имаш все така лека ръка за развитието и разрастването на институцията, като научна крепост. Това е много важно както за здравеопазването на животните, така и за безопасността на храните.“ Серджо Потиер Родея от EFSA също поздрави проф. Ликов за добрата организация и запозна участниците с базата данни на EFSA, включваща научните организации и сътрудничеството между тях при работата в мрежата. Г-н Родея обърна специално внимание на една от последните дейности, по които работи EFSA - Пътната карта на EFSA за оценка на риска и изпълнението на съвместни проекти (EFSA EU Risk assessment Agenda), насочени в различни направления от хранителната верига. Конференцията продължи с разделяне на участниците в две тематични направления - „Безопасност на хранителната верига“ и „Епизоотология и епидемиология“. Представени бяха изключително актуални и интересни теми от водещи учени във всички области, застъпени на конференцията. Особено внимание беше обърнато на заболяването Заразен нодуларен дерматит, като се изтъкна съвместната работа на Румънските, Гръцките и Македонските ветеринарни служби. Засегнати бяха още много теми, свързани със замърсителите в храните, с растителното здравe - нови фитосанитарни рискове, общи съображения при профилактиката на заболяванията по животните на балканския полуостров, остатъци от продукти за растителна защита, ролята на норовирусите за възникване на хранителни взривове, проблеми, свързани със Зика вирусната инфекция, мoлекулярно-генетично проучване върху клинични изолати ва Brucella spp., ролята на микробният фактор за продукция на хистамин в храните, прилагане на екологично дезинфекциращо средство в хранително-вкусовата промишленост, изследвания на морски нерибни ресурси в Черно море, биоконсервирането на храни и млечнокисели бактерии и други. По време на дискусиите голяма част от участниците проявиха интерес и компетентност по обсъжданите теми и затвърдиха впечатленията от добрата колективна работа между научните организации и България и Българския контактен център на EFSA. По време на цялата конференция течеше постера сесия, посветена на различни направления от безопасността на храните. За информация, по време на конференцията бяха представени следните теми:

Пълни доклади от представени теми на конференцията

РАСТИТЕЛНИТЕ МАСЛА КАТО ЗЕЛЕНИ ПЕСТИЦИДИ – ПОТЕНЦИАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БОРБА СРЕЩУ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ ПРИ КРАСТАВИЦИ ОТГЛЕЖДАНИ В ОРАНЖЕРИИ, Винелина Янкова, Дима Маркова, Стойка Машева - Институт по зеленчукови култури „Марица”-Пловдив, България, Георги Величков - Агрифлор ООД София, България

 Резюмета на представените теми на конфернцията: Български език / English

  

Резюмета на представените постери на конфернцията:   - BG  / EN

 [IMG_../pics/IMG_20161025_093744.jpg_] [IMG_../pics/IMG_20161025_113328.jpg_] [IMG_../pics/IMG_20161025_113616.jpg_] [IMG_../pics/IMG_20161025_155402.jpg_] [IMG_../pics/P1080302.JPG_] [IMG_../pics/P1080346.JPG_] [IMG_../pics/P1080349.JPG_] [IMG_../pics/P1080354.JPG_] [IMG_../pics/P1080377.JPG_] [IMG_../pics/P1080446.JPG_] [IMG_../pics/P1080567.JPG_] [IMG_../pics/P1080589.JPG_]

Архив