Българският контактен център на EFSA е основан и стартира своята дейност през 2007 година с решение на Националния съвет по безопасност на храните към Министерския съвет. Първоначално, той е структуриран в Центъра за координация и подкрепа на обучението по контрола върху безопасността на храните, функционална структура към Националния център по обществено здраве и анализи. Като ръководител е определена доц. д-р Тери Врабчева, дм.

След създаването на Центъра за оценка на риска при Българска агенция по безопасност на храните през 2011г. са извършени необходимите правни и фактически действия по преминаването на Българския контактен център на EFSA от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието, храните и горите, респективно към Центъра за оценка на риска по хранителната верига (самостоятелна структура към МЗХГ от 01 октомври 2016г.)