1. Разпространява научната информация от EFSA до националните научни организации, включени в мрежата на ЦОРХВ по чл. 6 от ЗЦОРХВ, както и до всички заинтересовани страни;
 2. Изпраща запитвания до контактните точки на EFSA в държавите-членки по въпроси, касаещи безопасността на храните и последващо обобщаване на получените отговори; Предоставяне на информация при запитване от други контактни точки;
 3. Оказва съдействие и техническа помощ на националните научни организации при кандидатстването и включването им в списъка на EFSA по член 36 от Регламент 178/2002;
 4. Предоставя техническа помощ на национални научни организации за кандидатстване по проекти, финансирани от EFSA;
 5. Организира и осъществява периодични посещения на националните научни организации, включени в списъка (научната мрежа) на ЦОРХВ;
 6. Поддържа и актуализира списъка (научната мрежа) с национални научни организации към ЦОРХВ;
 7. Издава периодични информационни бюлетини с актуална информация от EFSA;
 8. Издава специализирани информационни издания по актуални въпроси в сферата на безопасността на храните;
 9. Организира и провежда научни конференции, семинари или обучения;
 10. Изготвя и представя технически доклад пред EFSA за дейността на контактния център в края на всяка календарна година;
 11. Съдейства за подписването и периодичното подновяване на Споразумението за дейността на БКЦ между EFSA и ЦОРХВ;
 12. Участва в периодичните срещи между контактните точки и EFSA;
 13. Оказва техническа помощ и съдействие на българския представител в Консултативния съвет на EFSA, както и на националните представители в научните мрежи на EFSA;
 14. Поддържа и актуализира електронната страница на БКЦ на EFSA.