Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА/ BULGARIAN FOCAL POINT OF EFSA AND RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА/RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN
Дата / Date: 18 май 2023 г./ 18th May 2023
Място / Place: Гранд Хотел София / Grand Hotel Sofia

Регистрацията е прекратена поради достигане максималния брой на участници/Registration closed due to reaching the maximum number of participants

Регистрацията е прекратена! / Registration is ended!