Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers Център за оценка на риска по хранителната верига/ Risk assessement center оn food chain
Дата / Date: 25 октомври 2019 г. / 25 October 2019
Място / Place: Гранд хотел София, гр. София / Grand Hotel Sofia, Sofia

Регистрацията е прекратена поради достигане максималния брой на участници/Registration closed due to reaching the maximum number of participants

Регистрацията е прекратена! / Registration is ended!