Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers Център за оценка на риска по хранителната верига / Risk assessment center on food chain
Дата / Date: 09.04.2020 / 09.04.2020
Място / Place: Хотел

Регистрацията е прекратена поради достигане максималния брой на участници/Registration closed due to reaching the maximum number of participants

Регистрацията е прекратена! / Registration is ended!