Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers Център за оценка на риска по хранителната верига / Risk assessment center on food chain
Център за оценка на риска по хранителната верига / Risk assessment center on food chain
Дата / Date: 27.04.2021 / 27.04.2021
Място / Place: виртуално събитие/ virtual event

Регистрация / Registration

Ще участвам (моля отбележете) / I will participate with: (please select):

Представените доклади-презентации ще бъдат публикувани на електронните страница на Център за оценка на риска по хранителната верига и на Български контактен център, след провеждането на конференцията.

The presentations will be published on the websites of the Risk Assessment Center on Food Chain and of the Bulgarian Focalpoint, after the conference.

Допълнителна информация / Additional information

Наименование на доклада-презентация на български и английски език без съкращения: / Title of the presentation: Please do not use abbreviation.

Име и фамилия на автора/авторите на български и английски език (без съкращения) / Author/s name and family name. Please do not use abbreviation:

Наименование на организацията (без съкращения, до 200 символа) / Organization name (no abbreviations, 200 symbols max.):

Ключови думи на български и английски език (до 5) / Key words (up to 5):

Резюме на български и английски език (до 200 думи) / Resume (up to 200 words):

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ:

Съгласен съм с правилата за защита на личните данни / I agree with personal data protection policy