Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА/BULGARIAN FOCAL POINT OF EFSA WITHIN RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА/ RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN
Дата / Date: 27 октомври 2021 г./ 27th October 2021
Място / Place: Виртуално събитие/ Virtual event

Регистрацията е прекратена поради достигане максималния брой на участници/Registration closed due to reaching the maximum number of participants

Регистрацията е прекратена! / Registration is ended!