17-03-2015


EFSA и националните органи по безопасност на храните подкрепят плановете за паневропейско проучване на консумацията на храни
Безопасен ли е приемът на добавки към храни за всички групи от населението? Намаляват ли нивата на прием на мазнини в Европа? Експонирани ли са потребителите на високи нива на тежки метали, като кадмий, чрез храните? Кой е изложен на най-голям риск от дефицит на нутриенти като желязо и фолиева киселина? Кои храни допринасят най-много за заразяване със Salmonella при хора?
Това са някои от многото въпроси, с които оценяващите риска в EFSA и в страните членки се занимават в ежедневната си работа. Достъпът до достоверна и сравнима информация и данни за консумацията на храни е от критично значение при осигуряване на отговори на възможните съображения от гледна точка на безопасността на храните и храненето.
Когато в хранителната верига се открие нова опасност – например скорошните случаи на меламин в различни храни или замърсяването с диоксин на свинското месо – учените трябва бързо да оценят кой е изложен на опасност, чрез кои храни и на какви нива, за да се осигури бърза и достоверна оценка на риска и да се помогне на управляващите риска да предприемат подходящи действия за защита на потребителите.
В областта на храненето, анализът на данните за хранителния прием е особено важен за определяне на научно обосновани цели за общественото здраве, за оценяване на сравнението между хранителния прием с препоръчителните нива на прием и за мониториране на развитието във времето.
Понастоящем учените в страните членки и в EFSA разчитат на данни за консумация на храни, събрани на национално ниво. През последните години има напредък, воден от EFSA и Консултативния съвет, за събиране на такива данни, за да се даде възможност за по-ефективни и точни оценки на експозицията на ниво ЕС. Въпреки това, все още има важни различия при събиране на данните, които спъват ефективното използване на такива данни за оценка на риска на ниво Европейски съюз.
Членовете на Консултативния съвет на EFSA, които обединяват националните органи по безопасност на храните от 27 страни членки на ЕС, потвърдиха силната си подкрепа за организиране на паневропейско проучване на консумацията на храни (EU Menu). Този особено важен инструмент и основа за изграждане на оценката на риска ще даде възможност за събиране на подробни хармонизирани данни за консумацията на храни на ниво индивид в целия ЕС. Този проект беше обсъждан за първи път на съвещанието на Консултативния съвет в Атина на 25 ноември 2009, а членовете сега го определиха като приоритетен за научното сътрудничество между страните членки и EFSA.

Архив