17-03-2015

Парма, 10 май 2010
 

Уважаеми господин комисар Дали, господин министър Фацио, господин кмет Виняли, господин председател Бернацоли, уважаеми гости, дами и господа,

Увод
Голямо удоволствие за мен е да открия тази конференция, организирана заедно с Европейската комисия и да Ви приветствам в Парма, където от 2005 г. е главната квартира на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA). Искам да благодаря на комисар Дали и неговите служби, нашите съорганизатори, Генерална Дирекция „Здраве и потребители” и Председателството на Съвета на Министрите за сътрудничеството им за реализирането на тази конференция. Това събитие е навременно поради много причини: в близките дни Панаира в Парма (Fiera di Parma) ще бъде домакин на 15-тото годишно изложение CIBUS, водещо европейско изложение на храните, което изгражда дългата, забележителна кулинарна традиция на Парма и привлича толкова много ключови играчи от хранителната верига в тази долина на храната.

Благодаря и на организаторите на CIBUS, че са наши домакини тук, в панаира тази сутрин. Въпреки че остават още пет години, планирането на Световното изложение в Милано през 2015 г. вече тече и ние в EFSA също се подготвяме за събитието. Главната тема на EXPO 2015 е „храненето на планетата, енергия за живот” и тя поставя много важни въпроси за всички нас. Как можем да осигурим безопасна и здравословна храна за световното население, което към 2050 г. се очаква да възлиза на 9 милиарда? Как можем да гарантираме, че нашите системи за производство на селскостопанска продукция и храни са устойчиви в дългосрочен план? Как можем да промотираме иновациите по цялата хранителна верига? И, да да се обърнем към задачата ни днес, Как може науката да подпомогне тези цели?

Тези въпроси са главни стълбове в наскоро публикуваната стратегия на Европейската комисия до 2020 г., за която съм сигурна, че комисар Дали ще ни говори по-късно. Виждането, изразено в Европа 2020, показва трите приоритета за умно, устойчиво и ангажиращо развитие, които ще направляват европейските политики през следващите 10 години. Като научна организация, EFSA е въодушевена от перспективата да допринесе за реализирането на това виждане за европейска икономика, основана на познанията и, като малка стъпка в тази посока, ние имаме честта да бъдем домакини днес тук на това събитие с изтъкнати лектори.

Благодаря на всички Ви, че отделихте време за участие и очакваме с огромен интерес презентациите Ви и кръглата маса. Сигурна съм, че те ще осигурят стимулираща платформа за дебати.

За EFSA
EFSA беше създаден от европейските законодатели през 2002 като независим орган на ЕС за оценка на риска за безопасността на храните и фуражите като пряка последица от хранителните кризи и намалялото доверие на потребителите в нашите системи за безопасност на храните. Регламентът за създаването на Органа очертава научнообоснована политика, сътрудничество и функционално разделяне на оценката на риска от управлението на риска. Чрез осигуряването на независими научни съвети и комуникация на риска, EFSA осигурява доказателства, даващи възможност за вземане на подходящи мерки за защита на общественото здраве и околната среда. С персонал от над 400 души тук в Парма, EFSA формира мрежа с националните органи по безопасност на храните и годишно над 1500 експерти от страни членки на ЕС и други страни допринасят за работата на нашите десет научни панели и Научния комитет при изпълнението на основната ни задача за осигуряване на научни съвети.
EFSA има много широка сфера на дейност – цялата хранителна верига, от фермата до вилицата, от полето до чинията – и предпоставка да изпълним задачите си е диалогът с всички участници и ключови играчи в хранителната верига. Тъй като сложността на оценките ни на риска се повишава, често от нас се иска да разглеждаме аспекти на хранителната верига, които по традиция не се считат за принадлежащи към областта на безопасността на храните – например оценка на риска за околната среда от ГМО или пестициди. Освен това, има повишаващо се търсене на оценка на ползи или ефикасност, такива като продължаващата ни работа по здравните претенции или бъдещата ни работа по пестицидите, планирана за 2011 г.

Иновативност
С възстановяването на Европа от икономическата рецесия става ясна необходимостта от иновации, ако нашите индустрии искат да бъдат конкурентноспособни. Иновативността може да донесе ползи и за потребителя, и за околната среда и ние очакваме да оценим и ползите, и рисковете от новите технологии. Това може да бъде предизвикателство, тъй като данните понастоящем в новите области на науката, като нанотехнологиите, могат да бъдат ограничени и може да има значителни области на научна несигурност, които да се разглеждат и съобщават; но ние сме готови да посрещнем тези предизвикателства и да гарантираме, че европейското законодателство се основава на най-добри научни постижения.

Когато продуктите и технологиите дават реални ползи за нашите граждани, те стават устойчиви в дългосрочен план.

Иновациите и новите науки могат също да разширят спектъра на инструментите на разположение на оценяващите риска и ние в EFSA се стремим да използваме най-новите науки и технологии, за да гарантираме, че съветите ни се основават на най-новите изчерпателни налични доказателства. Както се подчертава в Европа 2020, инвестирането в научно-развойна дейност е приоритет за Европа, като това се отнася в равна степен до инвестициите в изследванията по оценка на риска. В сътрудничество с Консултативния съвет, който събира представители на органите по безопасност на храните от всички страни членки, EFSA укрепва комуникацията си с Генерална Дирекция „Изследвания”, за да гарантира, че нуждите на оценката на риска се имат напълно пред вид в изследователската и развойна дейност и оценяващите риска имат достъп до данните, които са им необходими, от изследователски проекти в Европа.

Ангажираност на ключовите играчи
Регламентът за основаването на EFSA отчита споделената отговорност на всички участници при осигуряването на безопасността на нашите храни.  На европейската система за безопасност на храните и една от ключовите функции на EFSA е координирането на мрежи за научно съвършенство и на ключови играчи в хранителната верига.

При придържането ни към основните ценности за прозрачност и откритост, от особена важност за EFSA е непрекъснатият диалог с ключовите играчи със законни интереси в областта на безопасността на храните и фуражите и е в основата на нашето събиране тук тази сутрин: да извлечем полза от познанията и опита Ви в приложението на науката за изграждане на по-устойчива хранителна верига.

Тъй като се сблъскваме с нови технологии – такива като ГМО, нанонаука или клониране – и ново законодателство, има нарастваща необходимост от използване на експертизата на ключовите играчи и от редовен обмен на виждания и информация с тях. В това отношение, нашата Консултативна платформа с ключовите играчи, която включва представителство на европейско ниво на фермери, първични производители, производители на храни, преработватели на храни, търговци, потребителски групи и неправителствени организации, е в центъра на нашата ангажираност с гражданското общество.

Заключение
В заключение, Европа има изключителна хранителна индустрия, подкрепяна от вековни традиции и ноу-хау. Имаме здрава основа за иновации, а Европа 2020 ни осигурява мотивиращо виждане за умно, научнообосновано развитие и устойчиви „чисти и зелени” технологии, които ще бъдат полезни за всички наши граждани.

Преди да дам думата на Пиетро Виняли, кмет на Парма, бих искала да благодаря на нашите лектори за участието им и се надявам, че дискусиите за Вас ще бъдат полезни и стимулиращи.
Благодаря Ви за вниманието.
Катрин Геслен Ланеел, изпълнителен директор на EFSA

Архив