17-03-2015 

Нанотехнологиите включват използването на веществата на микроскопично ниво. Един нанометър (nm) е една милиардна част от метъра (терминът идва от гръцката дума нанос – джудже). Общо за химическите вещества се счита, че имат нано-размери, ако размерите им са около 100 nm или по-малко.

Защо се използват вещества с нано размери?

Химическите вещества, които са много малки могат да имат по-различни свойства от разновидностите си с по-големи размери. Това може да даде възможност за производство на продукти като лекарства, козметика и храни, които имат потенциал да се държат по различен, полезен начин. Това променено поведение, обаче, може да породи и възможни рискове.

Как се използват нанотехнологиите?

Нанотехнологиите имат широк спектър на действително или потенциално приложение. Например, има слънцезащитни козметични средства, които използват химикали на микроскопично ниво, които ги правят прозрачни, а не матови, и все пак те блокират УВ лъчите. В сферата на храните е възможно да се използват химически съединения с нано размери за подобряване на опаковката или за подобряване на хранителната стойност на продукта.

Защо се включва EFSA?

Защото може да има рискове, дължащи се на нано-химикалите, дължащи се на характеристики и свойства, които не са наблюдавани при техните разновидности с нормални размери. Използването на химически вещества с нано размери трябва да бъде разглеждано и от гледна точка на възможни рискове. Това е ролята на EFSA във връзка с хранителната верига. EFSA осигурява независима научна информация на управляващите риска в Европа, за да им помогне да вземат решение за подходящи действия за защита на потребителите.

Какво прави EFSA?

EFSA беше помолен от Европейската комисия да даде научно становище по отношение на потенциалните рискове от приложението на нанонауката и нанотехнологиите в храните и фуражите. Проектът на становището е съсредоточен върху наноматериалите, които се произвеждат и целево се въвеждат в хранителната верига. То отразява подходи за оценка на риска в тази област и като такова не е оценка на някое специфично приложение на изкуствено създадени наноматериали (ИСНМ). Проектостановището ще помогне на кандидатите да разберат какви данни трябва да осигурят за преедприемане на специфични оценки на риска в бъдеще.

Какво се казва в проектостановището?

Важни заключения:
•    За ИСНМ могат да се използват утвърдени международни подходи за оценка на риска, които се използват за не нано химически съединения
•    Понастоящем не е възможно да се екстраполират удовлетворително научни данни за не-нано химикали и да се приложат те към нано-разновидностите. Така че трябва да се правят оценки на риска случай по случай при оценката на безопасността им въз основа на релевантни тестове за безопасност, приложими за дадения случай.
•    Появяват се възможни рискове, защото ИСНМ имат свои характеристики, дължащи се на малкия им размер и голяма повърхност. Малкият размер увеличава възможностите им да се движат в тялото по начин, по който другите вещества не могат, а голямата повърхност повишава реактивността им.
•    Съществуват допълнителни ограничения и несигурности, особено във връзка с характеризирането, откриването и измерването на ИСНМ в храни, фуражи или в тялото. Има и ограничена информация по абсорбцията, разпространението, метаболизма и екскрецията на ИСНМ.

Какво ще стане след това?

EFSA ще провежда консултации по това проектостановище до 1 декември 2008 г. След това Научният комитет на EFSA ще проведе нови обсъждания. Когато становището бъде окончателно изготвено, то ще помогне на Европейската комисия да проучи необходимите мерки, да оцени съществуващото законодателство и да определи обхвата на възможни бъдещи искания за научни становища от EFSA в тази област.

Има ли понастоящем продукти с нано вещества?

Одобряването на продукти, продавани в Европа е отговорност на Европейската комисия и страните членки. EFSA не е в позиция, позволяваща му да знае какво има на пазара, тъй като това не е наша отговорност, но за някои приложения съществува технология и може да има продукти, които да идват от места извън Европа, които съдържат нано вещества в самия продукт или в опаковката.

Има ли законодателна рамка за нанотехнологията?

Законодателството не е в сферата на компетентност на EFSA, който осигурява независима научна обосновка за управляващите риска. Тяхна е отговорността да разглеждат подходящи мерки и да оценяват съществуващото законодателство в светлината на становищата на EFSA.
Информация от ЕК за законодателните аспекти за наноматериалите може да се намери на:
Information from the EC on the regulatory aspects of nanomaterials.

Как мога да допринеса за консултацията?

Чрез уебсайта на EFSA на адрес:
Contributions to the consultation
EFSA ще оцени особено много допълнителни изследвания или данни, които да вземе пред вид.

Архив