17-03-2015

EFSA ПРОВЕЖДА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО НАСОКИТЕ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ С ПЕСТИЦИДИ ЗА ОПЕРАТОРИ, РАБОТНИЦИ, ЖИТЕЛИ И МИНУВАЧИ

д-р Ирена Богоева
EFSA consults on pesticide exposure guidance for operators, workers, residents and
bystanders, 01 април, 2014
Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) провежда обществена консултация относно направеното от органа предложение за ръководство по оценка на риска от експозиция с пестициди за оператори, работници и жители. Ръководството установява за първи път хармонизирана методология и предоставя средство за калкулиране на нехранителна експозиция от пестициди за всяка от тези групи. Заинтересованите страни и всички, проявяващи интерес са поканени да осъществят обратна връзка, посредством онлайн консултация до 20 май, 2014. Коментарите, направени по време на консултацията ще бъдат оценени от EFSA и, където е уместно, ще бъдат включени в крайния ръководен документ.
Проекторъководството е създадено при предишни разработки на EFSA за оценка на експозицията от пестициди за оператори, работници, жители и минувачи. Важното е, че този документ разглежда въпроси, повдигнати от Европейската комисия и държавите-членки след публикуването на оригинално научно становище през 2010 година. Защитата на човешкото здраве е основна част от текущата работа на EFSA в областта на пестицидите.
Ръководството ще помогне на оценителите на риска и заявителите на продукти за растителна защита (ПРЗ) от индустрията при изчисляване на риска за тези, които са изложени на пестициди чрез своята работа или физическа близост (където те живеят, работят или посещават училище) към области като полета или парници, където се използват тези химикали. Ръководството оценява не-хранителна експозиция на пестициди чрез вдишване и абсорбция през кожата.
Ръководството покрива четири главни групи от населението:
• Oператори – селскостопански специалисти и потребители в дома градината, които извършват дейности, свързани с прилагането на пестициди, т.е. смесване изареждане на пестициди в машините за пръскане, които също работят с тях и извършват почистване, изпразване или ремонт на този вид оборудване.
• Работници – тези, които работят в области, където се използват пестициди, или които работят с култури, третирани с химикали.
• Жители – тези, които живеят, работят или посещават училище в райони, където се използват пестициди, и които не взимат предпазни мерки като обличането на специално облекло за намаляване на експозицията. Тази експозиция е възможно да бъде за дълъг период от време.
• Минувачи – тези, които могат да бъдат вътре или близо до район, третиран с пестициди и които не взимат предпазни мерки. Експозицията е възможна за кратък период от време.
EFSA е разработила лесен за използване калкулатор, който се основава на наличните данни, за да подпомогне оценителите на риска и заявителите на ПРЗ да извършват оценки на експозицията. Чрез въвеждане на ключови части от информация, като например името на пестицида, вида на формулацията, начина и мястото на прилагане на дадена субстанция, калкулаторът ще предоставя оценки в реално време на не-хранителната експозиция при специфични условия на употреба за всяка от гореизброените четири групи от населението. Той също така сравнява направените оценки на експозицията с предварително определени нива в ръководството за приемлива експозиция от пестициди.
Източник:
European Food Safety Authority
07.05.2014 год.

Архив