17-03-2015

30 септември 2010

След подробно задълбочено изучаване на новите научни публикации и изследвания за токсичността на бисфенол А в малки дози, учените от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Панел CEF заключиха, че не могат да идентифицират нови доказателства, които да ги доведат до коригиране на настоящия Поносим дневен прием (TDI) за бисфенол А (BPA) от 0.05 mg/kg телесно тегло, определен от EFSA в становището му от 2006 г. и потвърден в становището от 2008 г. Панелът заяви, че наличните понастоящем данни не дават убедителни доказателства за невроповеденческа токсичност на BPA.

Един член на Панела изрази становище (което остана в малцинство), казвайки, че някои нови изследвания сочат несигурности по отношение на неблагоприятните ефекти върху здравето под нивото, използвано за определяне на настоящия TDI. Въпреки, че членът на Панела се съгласява с общото мнение на останалите членове, че тези изследвания не могат да се използват за определяне на по-нисък TDI, експертът препоръчва настоящият TDI да бъде само временен TDI.

Членовете на Панела CEF вземат пред вид, че някои нови проучвания отчитат неблагоприятни ефекти при животни, експонирани на BPA по време на развитието им в дози, доста по-ниски от тези, които са използвани за определяне на действащия TDI. Тези изследвания показват биохимични промени в централната нервна система, въздействия върху имунната система и повишена склонност към рак на млечната жлеза. Тези изследвания, обаче, имат много недостатъци. Понастоящем релевантността на тези находки за човешкото здраве не може да бъде оценена, но ако в бъдеще се появят нови данни в тази насока, Панелът ще преразгледа становището си.

Тази работа на учените от EFSA беше извършена по искане на Европейската комисия: а) да се направи обзор на най-новата научна литература за токсичността на BPA, за да се прецени дали е необходимо актуализиране на TDI; б) да се оцени ново изследване върху възможните невроповеденчески въздействия (т.е. възможни ефекти върху мозъка и централната нервна система) на BPA у плъхове, известно като изследването Stump и в) за научна основа на оценката на риска от Датския институт по храните при Датския технически университет.

Бисфенол А се използва в производството на поликарбонатни пластмаси, използвани в продукти като бутилки за многократна употреба, бебешки шишета и съдове за съхранение, както и в покритията на някои метални кутии за храни и напитки. Поради възможната връзка на BPA с отрицателни въздействия върху здравето, веществото, ендокринно активното вещество беше предмет на значително внимание по целия свят.

EFSA проведе през последните месеци консултации с експерти от цяла Европа и научни дискусии с няколко международни органи по оценка на риска, като Администрацията по храни и лекарства на САЩ, (FDA), Health Canada и Световната здравна организация по проблемите на BPA, включително по дизайна на научните изследвания на BPA, токсикологичните аспекти и силните и слаби страни на такива изследвания. EFSA ще допринесе и за консултация, организирана от СЗО и ФАО през ноември по безопасността на BPA.

EFSA следи текущите публикации по BPA и има информация за изследвания, които се провеждат и планират по целия свят. Освен това, някои членове на Панела участват в продължаващата работа на EFSA по мониториране на тенденциите и разработките в оценките на здравния риск от ендокринно активни вещества.

В обзора на наличната научна литература, Панелът отбелязва, че някои епидемиологични изследвания върху хора подсказват връзки между експозицията на BPA и коронарна болест на сърцето и репродуктивни увреждания, но дизайнът на тези изследвания не позволява да се правят заключения дали BPA е причината за тези здравни последици.

Панелът казва, че изследването на Stump върху плъхове показва, че BPA не въздейства върху мозъчната тъкан, двигателната система или слуховият отговор. Авторите на това изследване твърдят, че изследването им показва, че BPA няма въздействие върху способността за учене и паметта. Датската оценка на риска от BPA казва, че това изследване не дава ясни доказателства за вредни ефекти върху изследваните видове, но подсказва несигурност по въздействията върху способността за учене, намерена у някои плъхове при ниски дози.

Панелът идентифицира възможни недостатъци в анализа на данните от изследването по време на прегледа през лятото на 2010 г. и поиска от Отдела за оценка и методологии на EFSA да анализира отново статистически данните за способността за учене и за паметта от тестовете върху плъхове. Този повторен анализ намери много голяма вариация в резултатите, така че Панелът счита, че изследването не дават възможност за заключение по тези проблеми и има ограничена стойност за оценката на риска от BPA. Освен това Панелът казва, че въз основа на този литературен обзор, не счита настоящите налични данни за убедителни доказателства, че BPA има вреден ефект върху способността за учене и върху паметта.

Пълният текст можете да намерите на адрес:

 

Архив