17-03-2015

 
 
След поискване за бърза консултация от Европейската комисия, Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува становище за рисковете, породени от миграцията на 4-метилбензофенон от опаковките в някои зърнени закуски.

Риита Майала, Директор по оценка на риска в EFSA каза: “Въпреки че миграцията на 4-метилбензофенон от опаковката в храните не е желана, само в разгледания сценарий с най-висока експозиция – редовна консумация на продукти, замърсени до най-високото съобщено до сега ниво – биха могли някои деца да бъдат изложени на риск. Все пак, има важни ограничения в нашите познания и разбирането ни за 4-метилбензофенон и пълната оценка на безопасността му ще изисква още данни и анализи.”

Въз основа на ограничените налични данни за експозиция и прилагайки познанията за токсичността на подобно вещество, бензофенон, EFSAзаключи, че краткотрайната консумация на замърсени зърнени закуски не би трябвало да носи риск за повечето хора. Все пак, ако замърсяването на храната чрез използването на 4-метилбензофенон в печатарските мастила ще продължи, необходими са повече данни за провеждане на пълна оценка на риска.

Поради отсъствие на данниEFSAне можа да направи пълна оценка на експозицията на потребителите на 4-метилбензофенон или токсикологичните му въздействия върху хора. Все пак, имайки пред вид химичната му структура и токсикологичните изследвания за бензофенон, EFSAзаключи, че 4-бензофенон не трябва да поражда загриженост по отношение на генотоксичността (т.е. не би трябвало да уврежда ДНК, генетичния материал или клетките).

Подобията между 4-метилбензофенон и бензофенон позволиха на EFSAда направи предварителна оценка на риска. Бяха прегледани най-ниските нива, на които бензофенон има неблагоприятен ефект при лабораторни опити с животни и бяха взети под внимание несигурности като липсата на данни за 4-метилбензофенон и различията между хора и животни.

В отговор на конкретния въпрос от Комисията, EFSAзаключи, че няма достатъчно данни за прилагане на предварително създадения групов поносим дневен прием(TDI) за бензофенон и хидроксибензофенон към 4-метилбензофенон. EFSAтрябва да преразгледа TDIза бензофенон и хидроксибензофенон до края на май 2009.

Архив