17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) отпуска грант от €100,000 на консорциум от европейски научни институти за проучване на така нареченото “разпадане на колониите (CCD) при пчелите.

Деветмесечният проект – координиран от отдела за оценка на методологията на EFSA, който трябва да започне през януари 2009 има за цел да идентифицира факторите, които допринасят за CCD и да открие празнотите в научните познания, за да се подпомогнат бъдещите изследвания. Той ще анализира и съществуващите програми за наблюдение на пчелите и ще оцени дали данните са подходящи за измерване на CCD в Европа.

Хюбърт Делуйкер, директор по научното сътрудничество и подпомагане в EFSA, каза: “Проектът ще бъде важна стъпка напред в международните усилия да разберем и подпомогнем справянето с отчетеното намаляване на пчелните популации, което може да има широки последици не само за околната среда, но и за хранителната верига”.

Горещо насърчавам учените и другите заинтересовани страни – като асоциациите на пчеларите, например – да споделят ценните си научни данни, познания и опит с организаторите на този проект”, добави той.

Пчелите играят важна роля в опрашването на растенията и намаляването на популациите им може да има сериозно влияние върху земеделската продукция. От 2003 има доклади за сериозни загуби на пчели от кошерите в Европа, но е трудно да се оцени реалният размер на загубите, тъй като събирането на данните е фрагментирано и методологиите за наблюдение са най-различни. Причината за CCD е неизвестна, въпреки, че за много фактори има съмнение, че участват в това, включително гладуване, вируси, кърлежи, експозиция на пестициди и промените в климата.

Предишното проучване на ситуацията в Европа – разглеждащо производството на мед, химическите остатъци в меда и съществуващите програми за наблюдение – беше приключено от EFSA през август 2008. Отделът за оценка на методологиите на EFSA публикува отчет, основан на информация, предоставена от 22 европейски страни. Този проект ще се базира на находките от отчета.

В съответствие с чл. 36 от Регламента за основаване, EFSA редовно предоставя грантове на партниращите организации, номинирани от страните членки на ЕС, за подпомагане на EFSA в области като събиране на данни и друга подготвителна работа за разработване на становищата му, както и за научно-техническа помощ. След пускането в действие на тази схема през 2007, до този момент са договорени или се договарят в момента, за около €3.5 милиона.
_________________________________________

Често задавани въпроси за смъртността на пчелите и наблюдението на пчелите в Европа

Какво е намаляване на колониите (CCD)?
Този термин е използван за първи път през 2006 г. за описване на бързата загуба на възрастни пчели от пчелна колония (кошер). В крайните етапи, пчелата-майка е придружавана само от няколко нови възрастни пчели, като в и близо до кошера не се намират мъртви възрастни пчели. Нови изследвания намират, че засегнатите кошери имат запушено потомство (ларви, запечатани в клетките от зрелите пчели, за да бъдат изолирани през периода, в който не се хранят) и хранителни запаси, което показва, че причината за колапса не е ясна.

Какви са възможните причини за CCD?
Вероятно причината не е една, а съществува комбинация от фактори, допринасяща за загуба на колонии от кошерите. Например, пчелните колонии са засегнати от различни паразити, бактерии или вируси, които могат да причинят болести и смъртност, като специално кърлежът Вароа е от особено значение. Има и доклади за отравяния при пчели вследствие използването на неоникотиноидни инсектициди за растителна защита. Други фактори на околната среда могат да бъдат продължителните влажни периоди и липсата на достъп до подходящи хранителни култури, които могат да причинят  гладуване у пчелите.

Ново явление ли е CCD?
В литературата има предположения, че мащабните загуби на пчелни колонии не са новост за пчеларството, тъй като много от симптомите вече са били описани. Според изследвания на Държавния институт – Пенсилвания, някои от най-ранните доклади са от 1869 г. и касаят САЩ, Австралия, Мексико, Франция, Швеция и Германия. До известна степен колапсът на колониите е призната опасност в пчеларството и не е необичайно, че кошери с ниско ниво на жизнеспособност загиват през зимата. Това, което предизвиква загриженост, е сега отчетеното ниво на загуби.

Какви са последиците от намаляването на пчелните популации?
Пчелите играят важна роля в опрашването на културите, включително мнозинството от зеленчуците, произвеждани в Европа, така че намаляването на пчелните популации може да има сериозно влияние върху земеделската продукция.

Защо участва EFSA?
EFSA
се занимава не само с безопасността на храните, но и с проблеми, свързани с това, включително здравето и благополучието на животните и растенията. EFSA разполага и с мрежите, опита и експертизата, необходими за събиране и интерпретиране на данните от множество източници за подпомагане на вземащите решения в национален и европейски мащаб при предприемане на съгласувани действия за справяне с международни проблеми като CCD.

Как беше изготвен и какви заключения имаше в доклада на EFSA по смъртността и наблюдението на пчелите?
През март 2008 Френската агенция по безопасност на храните (Afssa) се свърза с EFSA, търсейки информация за нива на остатъчни пестициди в меда и за програми за мониторинг на колапса, отслабването и смъртността у пчелите. Използвайки мрежата си от национални фокални центрове (network of National Focal Points), EFSA разпространи кратък въпросник до националните органи, с искане за данни. Отговори бяха получени от 22 страни членки, Норвегия и Швейцария, които дадоха основата за “Отчет за смъртността и наблюдението на пчелите” (report on Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe ), публикуван през август 2008 от Отдела за оценка на методологиите на EFSA.

В шестнадесет страни бяха идентифицирани 17 програми за наблюдение на пчелите. Тези програми бяха основно организирани от асоциации или федерации на пчелари. Отчетената смъртност беше между 7 и 50%. Най-високата смъртност беше отчетена от Италия – между 40-50% през 2007. Различните резултати от програмите и различните методологии за оценка на смъртността при пчелите правят трудно сравнението между резултатите. За надстрояване върху тези находки, , EFSA пусна покана за предложения за колективно европейско проучване на CCD съгласно чл. 36 от регламента за основаването си

Каква е целта на колективното проучване на CCD, стартирано от EFSA?
Проектът има три важни цели: описване и критично анализиране на съществуващите програми за наблюдение; събиране на данни за намаляване на колониите, отслабване и смъртност от съществуващите програми; критичен преглед на научната литература за възможните причини на явлението. Окончателният отчет от 9-месечния период ще улесни бъдещи европейски изследвания и програми в тази област.

Как действа процедурата по чл. 36?
Според този член (Article 36 of EFSA’s founding regulation), страните членки на ЕС подават списък от компетентни национални организации, които могат да подпомагат EFSA в различните му сфери на дейност. Партниращите организации от този списък могат да кандидатстват за грантове по определени проекти индивидуално или групово. В този случай EFSA даде грант на консорциум от научни институти, но в проекта ще участват и други заинтересовани страни, които формално не са част от групата.

За повече информация:
Website of the project COLOSS

Архив