17-03-2015

9 юли 2010
Панелът FEEDAP на Европейския орган по безопасност на храните наскоро публикува първото си становище по безопасността и ефикасността на добавки към храни за животни, подадени от производителите за преоценяване. Панелът преоценява всички добавки към храни за животни, предлагани в момента, разрешени от предишната законова рамка, в съответствие с настоящото законодателство на ЕС по добавки към храни за животни за използване в храненето на животните. Целта е да се гарантира, че всички добавки към храни за животни в Европа са преоценени, следвайки едни и същи, актуални насоки, вземайки пред вид най-нови научни познания.
EFSA вече получи повече от 30 заявления за преоценка на добавки към храни за животни. Освен това Панелът FEEDAP продължава да оценява нови добавки, подадени за разрешаване в ЕС или за нови приложения на вече разрешени добавки. До момента EFSA е оценила повече от 200 заявления за добавки към храни за животни.
Добавките към храни за животни са продукти, използвани за подобряване на храните за животни, например за повече аромат или за по-добро смилане на храната. Те включват, например, консерванти, антиоксиданти, ароматизанти и витамини. На европейския пазар понастоящем има около 2800 добавки към храни за животни. За да продължи да предлага тези продукти на пазара, индустрията за храни за животни трябва да подаде заявления до Европейската комисия и EFSA, съдържащи научните данни, необходими за подкрепа на преоценката на техните продукти. EFSA е подготвил и серия от технически ръководства, след обществени консултации, за да подпомогне кандидатите при подготовката на завленията им-.
Панелът FEEDAP на EFSA оценява потенциалното въздействие на добавките към храни за животни върху здравето на хора и животни и околната среда. Всички добавки към храни за животни, съдържащи микроорганизми, се тестват и за възможната им резистентност към антибиотици, използвани в хуманната и ветеринарна медицина.
Има два вида известна антимикробна резистентност в микроорганизмите: вродена и придобита. Вродената резистентност означава, че резистентността на антимикробни форми е част от генетичната основа на самия микроорганизъм. Докато това свойство може да се предаде на следващото поколение, рискът от предаване на друг микроорганизъм, растителна или животинска клетка се счита за пренебрежим. Придобита резистентност означава, че микроорганизмът, чрез придобиване на външен генетичен материал, е станал резистентен към дадено антимикробно средство. Микроорганизми с придобита антимикробна резистентност могат потенциално да разпространят тази резистентност на други организми. В този случай EFSA ще разглежда това като потенциална причина за тревога.
Панелът FEEDAP завърши преоценка на безопасността и ефикасността на Cylactin, добавка към храни за животни, използвана в храненето на пилета за угояване. Cylactin е микробна добавка към храна за животни, основаваща се на щам от млечнокисела бактерия (Enterococcus faecium), използвана от дълго време и при животни, и при хора. Първоначалната оценка показва, че щамът на млечнокиселата бактерия, използван в този продукт, е по-резистентен към канамицин, отколкото другите щамове на Enterococcus faecium. След задълбочен преглед на данните, включително пълната геномна редица, Панелът заключи, че антимикробната резистентност не е придобита; следователно рискът бактерията да предаде резистентност към канамицин на други организми, не е причина за безпокойство.
Панелът заключи, че Cylactin е ефективен като добавка към храна за пилета, използвана за угояване и че няма доказателства, че използването му може да доведе до вредни ефекти при целевите животни, здравето на хората и околната среда.

Архив