17-03-2015


Пълния доклад можете да видите на адрес:

Report


Въведение
Европейският орган по безопасност на храните е натоварен със задачата да осигури стабилна научна основа за вземащите решения с цел подпомагане на защитата на потребителите от рискове по хранителната верига в Европа. Най-критичната ни мисия е да осигурим независими, основани на доказателства съвети и ясни комуникации, на най-нова научна информация, ръководени от принципите на научно съвършенство, прозрачност, отвореност и отговорност.
В областта на генетично модифицираните организми (GMO), EFSA обслужва Европейския съюз главно чрез предоставяне на независими научни оценки на риска за новите заявления за GMO и подновяване на съществуващите разрешения за използването на GMO на вътрешния пазар. Органът разработи набор от ръководни документи, които описват подхода му към оценката на риска, определят изискванията към данните за кандидатстващите и осигуряват в общи черти ръководство за процеса на кандидатстване. Тези документи, които са обект на публични консултации, се актуализират редовно, за да отразяват текущото състояние на научните познания.
При предоставяне на научните си съвети EFSA следва активна политика на консултации с ключовите играчи и заинтересованите страни. Компетентните органи в страните членки са ангажирани в процеса на оценка чрез законодателната рамка. Консултацията е особено важна в области като GMO, където има различни виждания и където обхвата на мандата на EFSA излиза извън традиционната сфера на действие на безопасността на храните за включване, например, оценка на риска за околната среда. От критична важност е EFSA ясно да определи своята роля в оценката на нови технологии, да укрепи разбирането си за осъзнаването на риска от страна на потребителя и да изгради диалога си с ключовите играчи.
Тази конференция на EFSA имаше двойна цел: (i) да опише и обсъди ролите и отговорностите на EFSA, страните членки и Европейската комисия в процеса на оценка на риска от GMO; и (ii) да чуе вижданията и опита на основните ключови играчи в областта на GMO.
В събитието участваха над 150 участници – национални експерти, представители на ключови играчи и неправителствени организации, обществени органи, международни организации и организации извън Европейския съюз.
•    EFSA и оценката на риска от GMO за здравето на хората и животните и околната среда – 14-15 септември 2009 г.

Архив