17-03-2015

 
Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) изпрати покана днес за подновяване на членството в Научния комитет и панелите. Учените са помолени да отговорят на тази покана, чийто срок изтича на 7 януари 2009г. На избрани кандидати ще бъде предложен тригодишен мандат с опция за продължаване и ще се включат в европейската мрежа на водещите учени в областта на безопасността на храните през лятото на 2009г.

EFSAочаква кандидатури от висококвалифицирани учени от Европа и извън нея, експерти в широк спектър научни области като токсикология, замърсители в хранителната верига, биологични опасности, ГМО, храни за животни, здраве на растенията и препарати за растителна защита, здраве и благополучие на животните, диетични продукти, алергии, нови храни и хранене. Кандидатите трябва да покажат опита си в провеждане на научна оценка на риска и да имат висока научна квалификация в поне една област от компетенцията на EFSA. Това е второто обновяване на Научния комитет и панелите на EFSA след създаването им през 2003г.

За да гарантираме, че органът дава най-добрите научни съвети в точното време и по най-подходящия начин, изключително важно е EFSAда продължи да привлича научни експерти с най-висока квалификация. Надяваме се, че тази покана ще даде по-нататъшна възможност на Органа да разшири научната си мрежа с по-широко включване на учени от новите страни членки, каза Риита Майала, Директор по оценка на риска в EFSA.

EFSAще разчита и на усилията на Консултативния си съвет и техните фокални центрове, които да гарантират, че всички национални органи, университети и изследователски институти в целия ЕС могат да информират тяхната мрежа от учени за тази покана”, каза д-р Майала.

Научният комитет и панелите осигуряват висококачествени съвети за действията и за защитата на потребителите, растенията и животните за европейските политици. До този момент EFSA е изработила над 1000 научни становища и доклади.

С подкрепата на Дирекцията по оценка на риска на EFSA и отдела “Научен комитет и Консултативен съвет”, Научният комитет и панелите отговарят за осигуряване на независими научни съвети по всички проблеми, свързани с безопасността на храните и фуражите, храненето, благополучието на животните, растителна защита и продукти за растителна защита.

Поканата е публикувана в Официалния вестник на ЕС и на Интернет страницата на EFSA. Обяви ще се публикуват и във водещи международни научни списания и национални вестници.

Учените могат да кандидатстват от 23 октомври 2008 до 7 януари 2009г. на Интернет страницата на EFSA, където има пълна информация.
 

Архив