17-03-2015


Европейският орган по безопасност на храните  (EFSA) обяви обществени консултации по проектонасоките за “активни и интелигентни вещества”, които ще се използват в материали, предназначени за контакт с храни. Насоките определят какъв вид информация трябва да се предоставя от производителите, за да се даде възможност на EFSAда провежда оценка на безопасността в съответствие с новото законодателство на ЕС.

В общи черти, активните материали или артикули за контакт с храни или поглъщат, или отделят вещества, за да удължат срока на годност или да подобрят състоянието на пакетираните храни или околната среда.

Важно е да има оценка на безопасността на такива вещества, преди те да бъдат разрешени за използване в ЕС. За да извърши тази дейност, EFSAще изисква данни от производителите за всяко конкретно вещество, което имат намерение да използват. EFSAиска консултация по проектонасоките, за да гарантира осъзнаването от всички страни на това какво ще се изисква и за да даде възможност за коментар.

Заинтересованите страни могат да коментират предложените насоки чрез уебсайта на EFSAдо 22 април 2009. Релевантните коментари след това ще бъдат разгледани от научния форум по материали за контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни вещества при преработката (Панел CEF) при финализирането на документа.

В рамките на новото законодателство на ЕС ще бъде изработен списък, валиден за такива вещества в целия ЕС, който трябва да влезе в сила през следващите месеци. Към този списък ще бъдат добавяни само вещества, за които EFSAе изготвил индивидуална оценка на безопасността.

Оценките на EFSA ще се съсредоточават върху миграцията в храните на активни или интелигентни вещества, както и на вещества, за които съществува вероятност за генериране при реакции или процеси на разпадане, както и върху токсикологичните им свойства. Ще се разглежда и възможното влияние на производствените процеси и проектираното използване.

Архив