17-03-2015


21 април 2010
 
Европейската комисия възложи на EFSA да оцени въздействието върху общественото здраве на различните нива на намаляване на Salmonella в кокошки-носачки. Наличието на Salmonella в кокошки-носачки се счита за риск за хората, тъй като потребителите могат да се заразят с бактерията чрез консумация на яйца или месо от тези птици. Работата на EFSA ще подпомогне съображенията на Комисията при определянето на нови цели за контрол на Salmonella.
Панелът по биологични опасности на EFSA (BIOHAZ) каза, че по отношение на яйцата от носачки, видът Salmonella, който досега най-често се свързва със заболяване на хора, е Salmonella Enteritidis.
Въз основа на научни оценки, Панелът намери линейна връзка между броя на ята птици със Salmonella Enteritidis в различните страни членки и броя на яйцата, заразени с този микроорганизъм. Това подсказва, че намаляването на броя на заразените ята ще предизвика пропорционално намаляване на броя на контаминираните яйца.
Панелът каза също, че е трудно да се даде точна оценка на въздействието, което намаляването на ятата със Salmonella би имало върху общественото здраве. Това се дължи на липсата на информация за броя на яйцата, заразени със Salmonella, които могат да бъдат произведени от заразено ято, както и за броя на случаите на салмонелоза при хора, свързани с консумация на яйца.
За яйчни продукти Панелът добави, че технологиите, които обикновено се прилагат за намаляване на броя на микроорганизмите (главно чрез пастьоризация) могат и да не са абсолютна бариера пред заразяването със Salmonella.
По отношение на риска от салмонелоза, свързан с консумация на прясно месо от кокошки-носачки Панелът заключи, че за изготвяне на количествена оценка няма достатъчно данни.
В становището се представят и препоръки за събиране на данни и за мерки за контрол, насочени към подобряване на бъдещи оценки.

 През 2008 г. общо 131468 случаи на салмонелоза у хора са съобщени в ЕС, като храната се счита за основен източник на заразяване за хората. Наличието на Salmonella в пилета се счита за рисков фактор за хората, поради присъствието на бактерията в пилешко месо и яйца. За да се гарантира, че храните не съдържат микроорганизми, препоръчва се спазването на добри хигиенни практики при приготвянето на ястията и добрата кулинарна обработка.
Регламент (EC) No 1168/2006 определя цели за намаляване на Salmonella в кокошки-носачки. В това становище EFSA трябваше да оцени въздействието върху общественото здраве на намаляване на салмонела-позитивните ята от кокошки носачки от 3.1% (среден процент за ЕС през 2008 г.) то междинна цел 2% и окончателно до 1%.
Панелът BIOHAZ на EFSA оцени намаляването на броя на заразените яйца чрез математически модел, разработен от отдела на EFSA за методологии за оценка (AMU). Този модел беше използван за изчисляване на въздействието, което намаляването на броя на заразените ята може да има върху заразените яйца.
За повече информация:
Quantitative risk assessment of Salmonella Enteritidis in shell eggs in Europe

Архив