17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) оцени риска за общественото здраве от шига-токсин продуциращи Escherichia coli (STEC) и други патогенни бактерии, които могат да заразят семена, предназначени за покълване, както и вече покълнали семена (кълнове, издънки и разсад). Вземайки пред вид, че покълналите семена обикновено се консумират сурови или след минимална обработка, Панелът по биологични опасности (BIOHAZ) заключава, че покълналите семена са храни, готови за консумация, за които има съображения за безопасност, тъй като определени патогенни бактерии могат да заразят семената и да растат по време на покълването. Освен това, превенцията на първоначалното замърсяване по време на производството, съхранението  и разпространението на семена е от изключително значение, тъй като покълналите семена имат потенциала да причинят големи взривове на заболявания, пренасяни чрез храни. Операторите, произвеждащи покълнали семена, трябва да се борят да прилагат допълнителни мерки за управление на безопасността на храните по цялата верига на производство на кълнове. Ключовите играчи по цялата хранителна верига и консуматорите, включително тези, които си произвеждат кълнове в домашни условия, трябва да бъдат информирани за риска за безопасността на храните, дължащ се на покълнали семена.

Европейската комисия поиска оценка на риска от семена и кълнове, предназначени за човешка консумация в следствие на най-новите взривове в Германия и Франция през пролетта и лятото на 2011 г. В становището си Панелът BIOHAZ отбеляза, че и преди в ЕС и в света са регистрирани големи взривове, свързани с консумация на кълнове. Взривове, свързани с кълнове, най-често се причиняват от Salmonella и патогенни E. coli (включително STEC). Много ниски нива на бактериите – дори 4 бактерии/kg – в семената, предназначени за покълване, са били достатъчни да причинят взрив.

Панелът заключи, че покълналите семена предизвикват специални съображения от гледна точна на микробиологичната безопасност на храните и че има няколко рискови фактори за замърсяване, които засягат цялата верига на производство на покълнали семена. Патогенните бактерии могат да замърсят семената, предназначени за кълнене по време на производството, съхранението и разпространението чрез, например, замърсена вода за поливане и заразена почва. Високата температура и влажност, необходими за покълване и поникване на семената, са също благоприятни условия за по-нататъшния растеж и разпространението на патогенните бактерии. Консумацията на сурови или минимално обработени покълнали семена предизвиква допълнителни съображения за безопасността на храните. Оценката на риска на EFSA се концентрира върху семена и кълнове, тъй като научната информация за издънки и разсад е ограничена.

Панелът BIOHAZ на EFSA разглежда покълналите семена като храни, готови за консумация и затова препоръчва по цялата верига от производството на семената до крайния покълнал продукт да се прилагат общите правила за безопасност на храните на ЕС. Панелът заключава, че превенцията на първоначалното замърсяване на семената, предназначени за покълване, е от особено значение, тъй като понастоящем няма методи, които да гарантират елиминирането на патогени във всички видове семена, използвани за кълнове. Панелът отбеляза, че контролът на взривове, свързани с кълнове, е предизвикателство, тъй като партидите семена могат да бъдат широко разпространени и следователно – трудни за проследяване.

Панелът препоръчва допълнителни мерки за безопасност за веригата на производство на покълнали семена

Както и за другите готови за консумация храни Панелът BIOHAZ препоръчва въвеждането на допълнителни мерки за управление на безопасността на храните по цялата верига от производството на семената до крайния покълнал продукт.

Допълнителна стъпка в управлението на безопасността на храните във веригата на производство на покълнали семена трябва да бъдат микробиологичните критерии. Панелът отчита трудностите по откриването на замърсяване с тестване, както и това, че достоверните резултати изискват анализ на големи проби и/или различни стратегии на пробовземане. Освен това, поради краткият срок на годност на покълналите семена, са необходими бързи методи за откриване на патогенни бактерии, за да се получат навременни резултати.

Имайки пред вид сложната природа на веригата за производство на покълнали семена, Панелът взема пред вид различни подходи и прави множество предложения за опции за ограничаване по цялата производствена верига, които могат да подпомогнат управляващите риска при определяне на политики и вземане на решения за защита на консуматорите в ЕС.

Покълналите семена, предназначени за човешка консумация, се получават при кълненето на семената и най-често се консумират като:

  • Кълнове – развиват се във вода и се събират преди развитието на листа. Крайният продукт все още съдържа семето.
  • Издънки – развиват се във вода и произвеждат зелено стъбло с много млади листа и/или ембрионни листа (котиледони). Издънките се събират и крайният продукт не включва семето и корените.
  • Разсад – развива се в почва или субстрат и и произвежда зелено стъбло с много млади листа и/или ембрионни листа. Обикновено се продават като цели растения в субстрат или почва.

 

Архив