17-03-2015

 Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува становище по значението за общественото здраве на метицилин-резистентния Staphylococcus aureus (MRSA) в животни и храни. Панелът на EFSA по биологични опасности (BIOHAZ) показа, че докато храните могат да бъдат замърсени с MRSA, понастоящем няма доказателства, че яденето или обработката на замърсена храна може да доведе до риск за хората да станат здрави носители или да се заразят с тази бактерия. Панелът заключи и, че където честотата на MRSA в животни, отглеждани за храни е висока, хората, които са в контакт с живи животни, по-специално фермери, ветеринари и техните семейства са изложени на по-висок риск отколкото общото население.

У животни, отглеждани за храни, се е появил специален вид MRSA, наречен CC398, и най-често се носи без симптоми от животни на интензивно отглеждане. Панелът отбелязва, че този щам е малка част от всички случаи на MRSA в ЕС. Различни видове MRSA, включително CC398, могат да бъдат намерени в кланици и в сурово месо, но Панелът заяви, че въз основа на настоящите данни, рискът от инфекция за работниците в кланиците и хората, обработващи месото е нисък.

Професор Дан КолинсProfessor Dan Collins, председател на chair of the BIOHAZ Panel, каза: “Понастоящем няма данни, че хора могат да се заразят с CC398 щама на MRSA от консумация на замърсена храна. Няма и данни, че този щам е причинил хранителни отравяния.”

Панелът отбелязва, че разпространението на CC398 в Европа е най-различна. Риск за хора в контакт с живи животни, отглеждани за храни, е бил идентифицирам, и ветеринарите и фермерите, както и семействата им са изложени на по-голям риск да бъдат носители или да се заразят отколкото общото население. В засегнатите страни щамът CC398 се открива главно в прасета, телета и бройлери.

Домашните любимци също могат да се заразят с MRSA, но в почти всички случаи бактерията се предава от хората на домашните любимци и след това обратно на хора. Панелът отбелязва, че няма специални изследвания, които да са изследвали относителния риск за различни малки животни и коне като източници на инфекция у хора.

По отношение на възможностите за контрол Панелът казва, че движението на животни и контактите между животни вероятно са важен фактор за предаването на CC398. Панелът казва, че тъй като най-важните пътища на предаване на хора са чрез директен контакт с живи животни и тяхната среда, най-ефективните мерки за контрол трябва да са на ниво ферма.

Панелът BIOHAZ каза също, че трябва да се провежда системно наблюдение за MRSA sза оценка на модела на развитието на MRSA в животните, отглеждани за храна във всички страни членки. Трябва да се извърши още работа по хармонизирането на методите за пробовземане, откриване и количествено определяне на MRSA в хора и животни, за откриване на като замърсител в храни и в околната среда. Панелът също препоръча насоките за скрининг на пациенти, приети в болници, да се разширят с включване на професионални категории, експонирани на интензивно отглеждане на животни.

Научното становище на панелът BIOHAZ на EFSA, за което принос има и Европейският център за контрол и превенция на болестите (ECDC) беше изготвено паралелно с работата на Европейската агенция по лекарствата (EMEA) по други аспекти на MRSA. EMEA публикува материал по използване на антимикробни средства при селскостопански животни и домашни любимци във връзка с риска от заразяване с MRSA у животни. Тук вижте материала на ЕМЕА: EMEA reflection paper. Обобщаващият материал, събиращ находките по темата за MRSA от трите европейски агенции ще бъде публикуван по късно през тази година
Вижте пълното становище: Assessment of the Public Health significance of meticillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in animals and foods

Архив