17-03-2015


 
Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) оцени рисковете за общественото здраве от Salmonella у прасета и влиянието на възможните контролни мерки. Оценката подсказва, че прасетата и свинското месо могат да допринасят 10 до 20% от всички случаи на салмонелоза у хора в ЕС – но с известни разлики между отделните държави – и че по-ефективният контрол над Salmonella в хранителната верига на свинското месо може да има пряко въздействие върху броя на случаите при хора. Тази работа беше възложена на Панела по биологични опасности на EFSA (BIOHAZ) от Европейската комисия и е насочена към подпомагане на определянето на цели за намаляването на Salmonella в прасета в ЕС. За подкрепа на становището на Панела и в съответствие със стратегията на EFSA за сътрудничество и работа в мрежа със страните членки за първи път беше създаден консорциум от институти от целия ЕС. Този консорциум разработи модел на ниво ЕС за количествено определяне на риска за общественото здраве от салмонела в хранителната верига на свинското месо, от фермата до масата.
Панелът намери доказателства, подсказващи, че случаите с хора, които могат да се считат за предизвикани от Salmonella в свинско месо, зависят основно от нивата на Salmonella в прасета и свинско месо, както и от начините на консумиране и относителното значение на другите източници на Salmonella.
Панелът оцени множество мерки за намаляване на броя на случаите със Salmonella при хора. Мерките включваха осигуряване, че отглежданите в свинекомплекси прасета не са заразени със Salmonella, осигуряване, че фуражът също не е замърсен със Salmonella, адекватно почистване и дезинфекция на свинарниците, избягване на контаминиране по време на клането и деконтаминиране на закланите животни. Панелът подчерта, че тези мерки трябва да се прилагат в комбинация и вземайки пред вид ситуацията във всяка страна членка; както и че стократното намаляване на броя на бактериите Salmonella в замърсените заклани животни би резултирало в 60-80% намаление на случаите със салмонелоза у хора, произтичащи от консумация на свинско месо.
Експертите подчертаха също, че за да се намали Salmonella в прасета, предназначени за клане, най-голям ефект ще има намаляването на нивата на Salmonella в свинарниците. В страните членки, които имат високи нива на Salmonella това ще доведе до най-голямо намаляване. Панелът каза и че осигуряването н с по-ниски ниваа фураж без Salmonella може да доведе до още по-голямо намаляване, а в страните членки с по-ниски нива на Salmonella, този подход ще има най-голямо въздействие.
Становището подчертава също, че информацията за температурата, при която се съхранява свинското месо по време на транспортиране и начинът, по който потребителите го съхраняват в къщи е важен за по-нататъшното изясняване на факторите, които водят до риск от Salmonella при хора.
За по-подробна информация, моля посетете адрес:

През 2008 г. в ЕС бяха съобщени общо 131468 случаи на салмонелоза у хора, а храната се счита за основен източник на заразяване при хората. Регламентите на ЕС предвиждат цели за намаляване на Salmonella в ЕС, а научните съвети на EFSA осигуряват научната основа за определянето на тези цели.
Оценката на Панела BIOHAZ на EFSA за рисковете за общественото здраве от Salmonella в прасета се основаваше на количествената оценка на микробиологичния риск (QMRA), която дава количествен израз насъществуващите рискови фактори и вероятния ефект на мерките, предложени за намаляването им. За първи път сега много институти от целия ЕС обединиха ресурсите и експертизата си за изготвяне на оценка на ниво ЕС, финансирана и ръководена от EFSA.

Повече информация за QMRA може да бъде намерена в доклада на консорциума на адрес:

Становището на Панела BIOHAZ беше основано и на данни от две основни изследвания по Salmonella в прасета за развъждане и за клане, извършени от Отдела за събиране на данни за зоонозите на EFSA.

Най-новите публикации на EFSA включват:

Архив