17-03-2015

Европейската комисия поиска от Панела по здраве и благополучие на животните на EFSA да разгледа риска от предаване на риска на синия език (BTV) при транзитиране на животни от или през ограничените зони, идентифицирани от страните членки на ЕС. EFSA беше също помолен да проучи въздействието на различните контролни мерки за намаляване на разпространението на BTV.


Разглеждайки фактори като използване на инсектициди и репеленти, както и периода, през който животните биват придвижвани (например периоди, в които активността на вектора е ограничена), Панелът имаше възможност да оцени относителния риск от предаване на BTV по време на транзитиране на животни. С наличните понастоящем данни, обаче, не беше възможно да се оцени точно абсолютния риск при придвижване на едно единствено животно.

 
Панелът прие, че BTV може да бъде предаден от заразени Culicoides мухички върху животни, които се транспортират през незаразени зони на податливи животни в тези зони. Панелът потвърди и че заразяването с BTV може да се разпространи от заразени животни, които да го предадат на Culicoides мухички в не-ограничените зони.

Поради липса на данни не беше възможно да се определи количествено точният риск от тези форми на предаване на BTV, но Панелът намира, че третирането на животните и превозните средства с инсектициди или репеленти преди натоварването може да помогне за намаляването на този риск. Затова Панелът препоръча по-нататъшни проучвания за оценка на въздействието на тези третирания върху векторите на BTV.

Панелът също заяви, че рискът от предаването на BTV в резултат на транзитиране на животни през периода, когато общият риск от заразяване с BTV е нисък (януари-юли) е значително по-нисък отколкото в други периоди (т.е. август – декември). Все пак, данните, подадени от страните членки не бяха достатъчни, за да може Панелът да оцени точно въздействието а транзитирането на животни по време на “сезонния период без вектори” върху предаването на BTV.

Накрая, по отношение на селекцията на животните, които ще се транспортират, наличните данни показват, че ваксинирането може да е по-ефективно за намаляване на риска от пренасяне на BTV, отколкото прегледа на животните преди транспортирането.
Това мнение завършва отговора на EFSA на искане от Европейската комисия по отношение на няколко различни аспекти на заболяването “син език”.

Предишни становища относно синия езикпроблеми като ваксинирането, произхода на BTV8 в Европа и преживяването на вируса през зимата могат да бъдат намерени на адрес:
Earlier opinions on bluetongue
Пълният текст на становището е на адрес:

opinion on bluetongue during animal transit.

Архив