17-03-2015


EFSA публикува оценка на фактори, които могат да допринесат за разпространението на MRSA (резистентна на метицилин Staphylococcus aureus) в свинеферми в Европейския съюз, като следствие от първото изследване на ниво ЕС на наличието на тази бактерия в прасета.
Повечето заразявания с MRSA се предават чрез пряк или непряк контакт между хора. Хората могат да бъдат експонирани на MRSA чрез контакт със заразени животни, това по-специално се отнася до фермери, ветеринари и техните семейства. Понастоящем няма доказателства, че MRSA може да се предаде на хора чрез консумация или обработка на замърсена храна.
Проучването на EFSA показва, че в по-големите свинеферми е по-вероятно да има заразяване с MRSA. Това се оказа вярно за развъдни и производствени свинеферми. Като пример проучването показва, че едно развъдно стопанство с повече от 400 свине майки има два пъти по-голяма вероятност за заразяване с MRSA, отколкото такова с по-малко от 100 свине майки.
Освен това, анализът на EFSA подчертава, че движението на животните може да играе роля в заразяването на свинеферми с MRSA: чрез търговията с прасета за разплод между страните членки и движението на прасета между развъдните и производствените стопанства вътре в страните членки. Данните показват и положителна корелация между броя на случаите в развъдните стопанства и тез в производствените стопанства. Този резултат подсказва, че MRSA се предава чрез движението на животните между двата вида стопанства.
EFSA препоръчва събиране на повече информация на национално ниво за факторите, които излагат свинефермите на риск от заразяване с MRSA и за мерките, които могат да предотвратят разпространението на заразата.


 EFSA осигурява научни съвети за рисковете за здравето на животните и хората от възможната поява, разпространение и предаване на противомикробна резистентност по хранителната верига. Антимикробната резистентност е проблем, който засяга различни сектори на хранителната верига и EFSA прилага интегриран подход при оценката на този риск, ангажирайки различни панели и отдели, както и сътрудничейки си с други европейски органи, като Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA).
Отделът на EFSA по събиране на данни за зоонози мониторира и анализира данни за зоонотични бактерии и паразити в ЕС и координира отчети за основни проучвания за пренасяни с храните зоонотични агенти в храните и животните. Тези изследвания се използват от оценяващите риска, такива като Панела на EFSA по биологични опасности (BIOHAZ) за осигуряване на оценки на риска и от управляващите риска за определяне на цели за намаляване на риска.

Архив