17-03-2015

EFSA инициира обществена консултация за Ръководство по оценката на рискове, произтичащи от пестициди за работници, оператори, случайно пребиваващи в района и, за първи път, за жителите. Това Ръководство ще даде на оценяващите риска по-точни оценки за риска от експозиция на пестициди.

Панелът на EFSA по продукти за растителна защита и техните остатъци (PPR) предложи серия промени за текущите практики за оценка на експозицията на пестициди чрез контакт с кожата и чрез вдишване. По специално, той въведе допълнителна оценка на риска за тези продукти за растителна защита (PPPs), за които токсичност може да се прояви при остра експозиция (в един единствен ден). Панелът каза, че тази оценка ще изисква спецификация на нова токсикологична референтна стойност: Ниво на остра допустима експозиция нз оператора (AAOEL). Тя може да се използва като референтна за реалистични оценки на еднодневната експозиция на оператори, работници и случайно пребиваващи в района. Не е необходима отделна оценка на острия риск за жителите, тъй като тя ще бъде покрита от оценката на острия риск за случайно пребиваващите.

PPR
панелът на EFSA специфицира, че тези промени ще позволят по-добра защита на тези групи чрез подобряване на настоящия метод за оценка на риска и на статистическите оценки на сценариите за експозиция. Съществуването на хармонизиран модел ще осигури съвместимост между подходите, приети от законодателите в ЕС. Освен това, Панелът изброи различни опции, съответстващи на различни нива на защита, които управляващите риска могат да имат пред вид при регулиране на безопасното използване на PPPs. Проектодокументът препоръчва по-нататъшни изследвания за намаляване на настоящите несигурности за тези сценарии, за които оценките на експозицията са най-ненадеждни. За някои сценарии, наличните данни за експозицията са особено ограничени и по-нататъшните изследвания за подобряване на познанията ще бъдат особено ценни (например изследване на експозицията на работниците при сценарии за проверка на насажденията, особено за житните култури и дейности след прибиране на реколтата, такива като опаковане на зеленчуци).
Това становище на PPR панела за “Подготовка на Ръководство за оценка на риска от пестициди за работници, оператори, случайно пребиваващи в района и жители” се намира на страницата на EFSA за обществена консултация и коментари до 15 септември 2009. Приканват се всички заинтересовани да дадат мненията си, които ще бъдат взети пред вид за финализиране на становището до пролетта на 2010. Становището ще бъде част от първото Ръководство от този вид за използване в регулаторната оценка на риска от продукти за растителна защита в ЕС, което ще бъде финализирано от Европейската комисия и страните членки.

За повече информация, можете да посетите адрес:

Архив