17-03-2015

8 март 2011
Научният панел по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS) на EFSA оцени безопасността на безопасността на група карамел-оцветители, разрешени за използване в ЕС. Панелът преразгледа предишните Приемливи дневни приеми (ADIs) за тези оцветители и определи групов ADI, обхващащ всички карамел-оцветители. Панелът разгледа и безопасността на някои странични продукти, резултат от производството на тези оцветители и препоръча поддържането на техните нива в карамел-оцветителите толкова ниски, колкото е технологично възможно. Тази дейност е част от продължаващата преоценка от страна на EFSA на всички оцветители на храни, които понастоящем са разрешени в ЕС. Научните съвети на EFSA ще помогнат за информираността на решенията на разработващите политиките в ЕС по отношение на оцветителите за храни.
Въз основа на всички налични данни, Панелът заключи, че тези карамел-оцветители не са генотоксични, нито канцерогенни и че няма доказателства за неблагоприятни ефекти върху репродукцията на човека или развиващото се дете. Имайки пред вид подобните им свойства, Панелът ANS определи групов ADI от 300 mg на килограм телесно тегло на ден (mg/kg bw/day), приложим за всичките четири оцветители; все пак, за един от тях, карамел E150c, Панелът определи по-рестриктивен ADI от 100 mg/kg bw/day.
Д-р Джон Кристиян Ларсен, Председател на Панела ANS каза: “Панелът реши да определи по-нисък ADI за карамел E 150c, за да отчете несигурностите, свързани с възможни ефекти върху имунната система на една от съставките му, 2-ацетил-4-тетрахидроксибутилимидазол (THI). Това означава, че в груповия ADI от 300 mg/kg bw/day, определен за четирите карамел-оцветители, само 100 mg/kg bw/day могат да бъдат допринесени от E150c”.
Панелът указва също, че възрастни и деца, големи консуматори на храни, съдържащи тези оцветители, могат да надвишат ADIs, определени за три от тези оцветители (E150a, E150c, E150d), ако се използват на максималните нива, съобщени от индустрията.
Експертите от Панела отбелязаха също, че по време на производството на карамел-оцветители се формират странични продукти и че вида и нивата, намирани в тези оцветители варират забележимо в зависимост от производствения процес. Учените разгледаха безопасността на тези съставки, някои от които, като фуран и 5-хидроксиметил-2-фурфурал (5-HMF) са технологичен проблем. Те препоръчаха актуализиране на спецификациите за карамел-оцветителите в законодателството на ЕС с включване на максимални нива за тези съставки.
Учените от Панела разгледаха и другите съставки, резултат от технологичния процес, а именно ТHI, наличен в E150c и 4-метилимидазол (4-MEI) в E150c и E150d, за които спецификациите на ЕС вече предвиждат максимални нива за наличието им в оцветителите.
За да се отчетат несигурностите по отношение на възможните последици за човешкото здраве от въздействието на THI върху имунната система, наблюдавани у животни, Панелът определи по-нисък специфичен ADI за оцветителя E150c, съдържащ тази съставка. Освен това, Панелът ще приветства допълнителни изследвания за по-нататъшно изясняване на възможните ефекти на THI върху имунната система.
След обзор на научната литература за 4-MEI, включително нови изследвания за канцерогенност у животни, Панелът счете, че най-високите нива на експозиция на 4-MEI в резултат на консумацията на храни, съдържащи E150c и E150d не дава основание за загриженост. Максималното ниво, определено за 4-MEI в спецификациите за тези два карамел-оцветители, съответно, беше счетено за достатъчно протективно.
Независимо от това, Панелът счете, че за задържане на експозицията на потребителите на тези странични продукти на карамел-оцветителите колкото е възможно по-ниска, разумно ще бъде нивата им в оцветителите да се поддържат толкова ниски, колкото е технологически възможно. В тази насока, Панелът препоръча по-нататъшни изследвания на връзката между производството на карамел-оцветителите и формирането и естеството на получените съставки.
Директива на Съвета 89/107/EEC постановява, че всички добавки към храни трябва да бъдат под постоянно наблюдение и трябва да се преоценяват при необходимост в светлината на променящите се условия на използване и новата научна информация. Оцветителите за храни бяха сред първите добавки, които трябваше да бъдат оценени, така че програмата на ЕС за преоценка на добавките към храни дава приоритет на преразглеждането им.
Оценките на безопасността, изготвени от Панела ANS на EFSA включват преглед на всички налични, релевантни научни изследвания, както и на данните за токсичността при хора и животни и експозицията на хората към съответното вещество, от които Панелът прави заключения по отношение на безопасността на веществото.


Архив