17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) започна прилагането на реорганизационната си програма за най-добро използване на ресурсите за изпълнение на все повече увеличаващото се работно натоварване, укрепване на ефективността и осигуряване на по-добро качество на услугите за клиентите си. Преструктурирането ще се извърши постепенно през 2011 г. и ще завърши през 2012 г.

Реорганизацията има за цел справяне с нарастващите искания към Органа, особено по отношение на заявления за оценка на регулирани вещества и продукти, такива като здравни претенции, ензими, добавки към храни и пестициди. Ресурси ще бъдат съсредоточени и върху оценки на риска по приоритетите общо здраве и безопасност в области като химични и биологични замърсители, здраве и благополучие на животните и здраве на растенията.

EFSA ще се състои от 5 дирекции: три научни дирекции, които подпомагат работата на Научния комитет и 10-те научни Панела на EFSA; преструктурирана дирекция по комуникациите и дирекция по поддръжката.

“Реорганизацията се предприема, за да се направи EFSA по-гъвкав и по-способен да отговори на увеличаващия се брой искания за научни съвети. По този начин можем да поддържаме помощта, която даваме на европейските политици за опазване на здравето на европейските потребители”, каза Изпълнителният директор на EFSA Катрин Геслен-Ланеел.

“Важно е научният ни състав да може да се фокусира повече върху научна работа, така че централизираме много повече административни задачи в Дирекция “Ресурси и поддръжка”, от която зависи успешното изпълняване на мисията на останалата част от EFSA.”

Дирекцията за оценка на риска и научно подпомагане включва оценка на риска за здраве и благополучие на животните, замърсители и здраве на растенията, както и мониторинг на храненето и химични и биологични опасности и подпомагане на научните оценки.

Дирекцията за научна оценка на регулирани продукти подпомага работата на EFSA, свързана с оценката на риска за вещества, продукти и процеси, предназначени за използване в хранителната верига и за обосновка на претенции за храни с цел защита на общественото здраве, здравето на животните и растенията и околната среда. Отделите й ще се съсредоточат върху храна за животни, добавки към храни и източници на нутриенти, материали за контакт с храни, ензими и ароматизанти, ГМО, хранене и пестициди.

EFSA създава Бюро за заявления, което да действа като първа контактна точка за фирми, подаващи заявления за оценка на регулирани вещества, продукти и претенции и за подобряване на нивото на обслужване на други клиенти и партньори, като страните членки и ключовите играчи. Допълнителното внимание върху заявленията означава и че EFSA ще бъде подготвен за действие, ако европейските институции решат в бъдеще да въведат система за заплащане.

Дирекцията за научна стратегия и координиране ще координира прилагането на научната стратегия на EFSA и ще укрепи ангажираността и сътрудничеството с ключовите играчи и международните партньори, по-специално по по-широки хоризонтални проблеми, например методологии за оценка на риска. Дирекцията ще подпомага Научния комитет и Консултативния форум и ще се фокусира върху специфични области като възникващи рискове във веригата на храните за хора и животни.

Дирекцията за ресурси и подкрепа ще изпълнява функции, които преди бяха разпръснати по Органа, като организационна помощ, придобиване и финансово управление. Нов отдел за управление на човешкия капитал и познанията ще разработи стратегии за насърчаване на обмен на познания, обучение и най-добро използване на талантите между персонала и повече от 1500-те външни експерти, за подпомагане на изпълнението на мисията на EFSA.

Ръководена от Комуникационната стратегия на EFSA за 2010-2013, Дирекцията за комуникациите разработва по-тематичен подход към комуникациите на EFSA за илюстриране на въздействието на работата на EFSA и за демонстриране на приноса на Органа към подобряване на безопасността на храните в Европа и за изграждане на обществено доверие към начина, по който се оценява риска.

EFSA израсна бързо след създаването си през 2002 г. Правилно е, че преразглеждаме начина, по който сме структурирани, за да сме сигурни, че сме в крак с изискванията към нас, да използваме оптимално ресурсите и да станем още по-ефективни в дейността си”, каза Катрин Геслен-Ланеел.

Архив