17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) проведе двудневна конференция по оценка на риска от ГМО за здравето на хората и животните, и околната среда в Брюксел на 14 и 15 септември 2009, събирайки оценяващи риска от страните членки на ЕС, управляващи риска и представители на ключовите играчи, включително индустрията, потребителски групи и организации в областта на околната среда от ЕС и извън него.


Откривайки конференцията, Изпълнителният директор на EFSA Катрин Геслен-Ланеел потвърди ролята на EFSA като осигуряващ независими научни съвети по ГМО. EFSA не е нито за, нито против ГМО – каза тя. Тя призна, че съществуват значителни различия в мненията между отделните актьори в областта на ГМО в ЕС и ниска степен на приемане от обществото. Важно беше, че конференцията изясни ролята на EFSA в оценката на риска от ГМОНие сме тук не само да информираме, а и да слушаме и учим. Искаме да видим колкото се може по-широк спектър от мнения и опит”, каза Катрин Геслен-Ланеел. Робърт Мадлин, Директор на Генерална дирекция “Здраве и потребители” към ЕК приветства конференцията и каза, че учените могат да помогнат на законодателите да вземат по-добри решения. Той каза, че ЕС се нуждае от продължаване на отварянето на процеса на оценка на риска, за да се интегрират обществените съображения и да ги отрази в глобален аспект”.

Ден 1: Оценка на рисковете за здравето на хора и животни, и околната среда

В първия ден експертите от Панела по ГМО на EFSA и отдел ГМО представиха законодателната рамка на ЕС за ГМО и някои от актуализираните насоки на EFSA  за оценката на риска от ГМ растения, разработени в контекста на мандатите от Европейската комисия и за отразяване на най-новите научни данни. Специфичните, подробни насоки осигуряват по-голяма яснота за кандидатите по отношение на изискванията за данни.

Хауърд Дейвис от Панела по ГМО в представянето на ръководството на EFSA по отношение на безопасността на храните и фуражите наблегна, че то е било определено в тясно сътрудничество и консултации със страните членки и ключовите играчи. EFSA е участвал в няколко консултативни съвещания и е провел обществено обсъждане на насоките преди приемането им. Актуализираното ръководство се обсъжда в момента от ЕК и страните членки с оглед приемането им като анекс към регламент на ЕС. Разработено е за включване на по-подробни изисквания за данни от кандидатите, например по отношение на експериментите на терен, каза Клаудиа Паолети от Отдел ГМО.

Оценката на риска за околната среда от ГМ растения (ERA) е сложна област, в която науката се развива и насоките на EFSA в тази област се актуализират текущо, за да се вземат пред вид най-новите научни познания. Експертите от Панела по ГМО Салваторе Арпайа и Джеръми Суийт представиха две от основните теми, свързани с новите насоки за ERA: оценката на въздействието върху нецелеви организми  и оценката на дългосрочните ефекти върху околната среда. Андреас Хайсенбергер от Австрийската агенция по околна среда представи научните виждания на Австрия по ERA. Неговото заключение беше, че Австрия прилага подхода на EFSA “стъпка по стъпка”, но има схващане, че ERA се основава на недостатъчни данни и даде подробен преглед на предложението си за подобряване. EFSA ще взема пред вид информация от ЕК, страните членки и ключовите играчи при финализиране на актуализираните си насоки.

Целта на новите насоки е укрепване и насочване на процесите на оценка на риска от ГМО, допринасяйки за тяхната ефективност и прозрачност. Оценката на риска на EFSA е само една част от законодателната рамка на ЕС за ГМО, както каза Шантал Брюши, ръководител на отдела по биотехнологии, пестициди и здраве на Комисията, обяснявайки законодателните разпоредби за след пазарен мониторинг на околната среда, както и връзката му с оценката на риска, проведена от EFSA и за първоначалната оценка на риска за околната среда, проведена от страните членки.

Ден 2: Въздействие на отглеждането на ГМ култури върху околната среда

Вторият ден започна с презентации от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и Обединения научен център на Европейската комисия (JRC). EFSA работи в тясна връзка с научната общност и международните организации в областта на оценка на риска от ГМО. Питър Кърнс от OECD илюстрира оценката на риска в глобална перспектива и представи работата на работната група на OECD по биологична безопасност.

Емилио Родригес Серезо от JRC акцентира върху влиянието на ГМ култури, представяйки анализ на опита в култивирането на царевица Bt през последните 10 години в Испания и показа цифри от различните испански региони за намалено използване на инсектициди и повишен добив. Подобен опит на фермерите сподели Естер Естебан Родриго от испанското министерство на околната среда, селските и морски територии. Испания има практически опит в култивирането на ГМ култури и е страна членка, работеща в близко сътрудничество с EFSA по оценка на риска от ГМО за околната среда.

На конференцията бяха поканени и представители на организации на ключовите играчи, за да представят вижданията си. Хелън Холдър от Приятели на земята отчете, че има подобрение в работата на EFSA по оценка на риска, но съобщи и някои изключителни съображения на нейната организация по отношение на оценката на риска за околната среда и критикува някои от научните становища на EFSA по ГМО. EFSA ще проведе едно от редовните си съвещания с неправителствените организации на 2 октомври тази година за по-нататъшен диалог по различни проблеми на ГМО.

Представяйки възгледите на фермерите от ЕС, Директорът на Copa-Cogeca по стоки и търговия Арно Пти каза, че фермерите искат да запазят възможността за избор между ГМО, конвенционално или органично земеделие. Биотехнологичната индустрия, представена от Вили де Грееф от Europabio, Европейска асоциация на биоиндустриите, поиска съществуващият опит за безопасно използване на ГМ култури да бъде повече вземан пред вид при оценката на риска в ЕС и призова за по-ясно разграничаване между изследване и оценка на риска.

Закривайки конференцията, Генералният директор на Дирекция “Околна среда” Карл Фалкенберг каза, че Комисията оценява работата, извършвана от EFSA като орган, осигуряващ научни съвети, подпомагащи вземането на решения от нейна страна.

Архив