17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува резултатите от продължаващата работа за разработване на методологии за оценка на кумулативните ефекти на експозицията на потребителите на пестициди. Работата разглежда група пестициди, които имат подобна химична структура и токсични въздействия, за да се провери дали въздействието им върху човешкото здраве може да бъде оценено като група, а не за всеки отделен пестицид.

Панелът на EFSA по продукти за растителна защита и техните остатъци (PPR) заключи, че ще бъде необходимо да се достигне до международен консенсус за това кои групи пестициди трябва да се разглеждат заедно чрез подход за оценка на кумулативния риск. Панелът конкретизира, че за да се разгледат несигурностите, прилагането на нови методологии за кумулативна оценка на риска изискват по-нататъшна работа и е необходимо ръководство за подходящите методологии за оценка на експозицията.

В предишно становище по темата, Панелът PPR разгледа всички видове комбинирана токсичност на пестицидите, включително взаимодействието на различни химикали. Панелът заключи, че само кумулативните ефекти от едновременна експозиция на вещества, които имат общ начин на действие, пораждат загриженост и се нуждаят от по-нататъшно разглеждане.

За да се оценят методологиите, предложени в предишното становище на EFSA, Панелът избра няколко пестициди от групата на триазоловите фунгициди на базата на подобната им химична структура и начин на действие, които се считат за предпоставка за оценката на кумулативните ефекти. Трябва да се подчертае, че тази работа не може да се счита за дефинитивна оценка на риска от триазоли.

Панелът оцени много сценарии, включително остри и хронични токсикологични ефекти и обърна внимание на въпроси, които може да са релевантни за вземащите решения при определяне на максимални нива на остатъци (МRL) или за оценка на действителната експозиция на пестициди. Оценката се основаваше на най-нови данни за остатъци от триазоли в храни и на данни за консумацията на храни.

Работата на EFSA по оценка на кумулативния риск, включително резултатите от това становище, допринася за определянето на MRL, нивата на остатъци от пестициди, допустими в храни, за да се гарантира защита на потребителите и добра земеделска практика. Тази инициатива е част от продължаващата решимост на EFSA да бъде в предните редици на разработването на методологии за оценка на риска. Тя произтича и от препоръките, очертани в предишното становище на EFSA и е част от по-широката работа на органа по оценка на кумулативния риск след Научния колоквиум по оценка на кумулативния риск през 2006 г., който помогна за насочване на по-нататъшните разработки в тази област.

За пълния текст посетете адрес:

 

Архив