17-03-2015


Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува резултатите от изследване на Campylobacter и Salmonella в пилета в кланици в ЕС. В повечето страни членки на ЕС беше открита висока честота на случаите с Campylobacter, докато Salmonella беше по-рядко срещана. Тези зоонози са причината за най-често докладваните заболявания, пренасяни с храни при хора в ЕС: кампилобактериоза и салмонелоза. Това беше шестото основно изследване на EFSA на бактерии в храни, извършено на ниво ЕС и първото, което пряко проучва наличието на Campylobacter и Salmonella в пилета в птицекланици.
Всички страни членки, участващи в изследването, проведено през 2008 г. докладват за Campylobacter в пилетата от пробите. Пробите бяха вземани в началото и края на кланичната линия, тоест, при пристигане на пилетата в кланицата и при замразяване на труповете им след заколването. Средно, бактерията беше намерена в червата на 71% от пилетата, което показва, че те вече са били заразени приживе и в 76% от изследваните трупове, говорещо за допълнително замърсяване по време на клането. Изследването показа, че тези цифри са много различни за отделните страни членки. Изследването идва след скорошно становище на Панела на EFSA по биологични опасности (BIOHAZ), което потвърждава, че птичето месо е основен, ако не и най-големият източник на заразяване с campylobacter при хора.
Изследването показва още, че 22 страни членки съобщават за Salmonella в изследваните от тях проби от пилешки трупове. Средно, 15.7% от пробите са били заразени, като цифрите са различни за отделните страни членки. От различните типове Salmonella, 17 страни членки докладват видовете Enteritidis и Typhimurium, на които се дължат повечето салмонелни заразявания при хора.
Целта на изследването беше да осигури сравними цифри за всички участващи страни членки, за да се осигури поглед върху честотата в кланиците на Campylobacter в пилета и на Campylobacter и Salmonella в пилешки трупове. Изследването дава и препоръки, по-специално за по-нататъшни изследвания на факторите, повлияващи разпространението на Campylobacter в производството на пилешко месо и на най-добрите методи за наблюдение и контрол на Campylobacter.
За повече информация:
•    Analysis of the baseline survey on the prevalence of Campylobacter in broiler batches and of Campylobacter and Salmonella on broiler carcasses in the EU, 2008
________________________________________
Бележки към редакторите
В Европейския съюз, кампилобактериозата и салмонелозата са двете най-често докладвани заболявания, пренасяни с храни, у хора. Пилешкото месо се счита за основен източник за тези болести. Рискът за човешкото здраве възниква от консумация на недостатъчно обработено месо или чрез кръстосано заразяване между храните. Безопасната обработка на сурово месо, адекватното готвене и хигиената в кухнята могат да предотвратят или намалят риска от замърсеното с Campylobacter и Salmonella пилешко месо.
Данните в изследването са събрани от заклани пилета и техните трупове, случайно избрани в птицекланици във всяка участваща страна. Пробовземането беше проведено през 2008 г., общо бяха изследвани 10132 проби, взети от 561 птицекланици в 26 страни членки, Норвегия и Швейцария.
Научната работа на EFSA подпомага управляващите риска в Европа при определяне на политиките и вземане на решения по отношение на намаляване на зоонозите в ЕС. Панелът BIOHAZ на EFSA провежда оценките на риска по биологични опасности във връзка с безопасността на храните, включително болести, пренасяни с храните. Панелът оценява рисковете, поставяни от даден проблем и осигурява съвети за възможните контролни опции. Отделът по събиране на данни за зоонози на EFSA мониторира и анализира данни за зоонотични бактерии и паразити в ЕС и координира основни изследователски отчети по зоонотични агенти, пренасяни с храните, открити в храни и животни. Тези отчети се използват от оценяващите риска, като Панела BIOHAZ, за даване на оценки на риска и от управляващите риска за подпомагане на определянето на цели за намаляване на риска.
Най-новите публикации по темата на EFSA са:
•    EFSA’s BIOHAZ Panel opinion on the risk posed by broiler meat to human campylobacteriosis in the EU
•    EFSA’s Zoonoses Data Collection Unit “Community Summary Report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in the European Union in 2008”.

Архив