17-03-2015

11 май 2010

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува доклад, очертаващ текущите му дейности и бъдещи приоритети в областта на събиране на данни. Докладът подчертава, че точните, подробни и сравними данни за наличието на различни вещества или микроорганизми в храните, както и за хранителните навици са от изключително значение за EFSA, за да може да се изготвят висококачествени оценки на риска и съвети при загриженост за храненето и здравето. Това на свой ред помага за осигуряване на най-добрата защита на европейските потребители.

EFSA основава научните си съвети на наличните най-изчерпателни и съвременни данни. В тясно сътрудничество със страните членки на ЕС и други партньори, Органът направи значителен прогрес през последните години. Докладът поставя в центъра на вниманието по-специално Годишния доклад на EFSA по зоонозите в Общността и Годишния доклад за остатъци от пестициди в храни, както и ad-hoc докладите за наличие на Salmonella, Campylobacter и химични замърсители, включително акриламид и диоксини.

Понастоящем EFSA е в процес на разширяване на своята Европейска база данни за консумация на храни. Страните членки на ЕС, обаче, използват различни методи за събиране на данни за консумация на храни, което затруднява провеждането на анализ на ниво ЕС или сравнения между държавите. В тясно сътрудничество със страните членки EFSA подкпрепя хармонизираното събиране на данни за консумация на храни. Това трябва да даде възможност за изработване на по-ефикасни и точни оценки на експозицията.

В съответствие с Член 33 от Регламента за основаване на EFSA, този доклад за дейностите на EFSAв областта на събиране на данни е изпратен на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на министрите.

За повече информация, моля посетете адрес:

Архив