17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува ръководни насоки, специфициращи вида на информацията, която промишлеността трябва да предоставя, за да даде възможност на EFSA да извършва оценка на безопасността на хранителни ензими. В този документ са взети пред вид резултатите от обществената консултация, приключила на 8 юни.

Ензимите са протеини, които промотират или ускоряват биохимична реакция. Ензими могат да се добавят към храните за изпълнение на технологична функция при производството, обработката, приготвянето, преработката, опаковането, транспорта или съхранението им.. Например, хранителните ензими
могат да бъдат използвани в някои случаи като алтернатива на добваките към храни за подобряване на консистенцията, вида или хранителната стойност на дадена храна, както и при подпомагане на някои процеси при производството на храни (например производство на сирене или на бира).

Насоките определят, че промишлеността трябва да предоставя подробности за физикохимичните характеристики на хранителния ензим, както и за проведените токсикологичнитанализи. Въз основа на предоставената информация,
EFSA ще разгледа безопасността на суровините, от които е произведен ензима (включително наличието на възможни замърсявания), производствения процес и хранителната експозиция.

По отношение на оценката на безопасността на хранителните ензими,
EFSA ще оцени първо тези, които са понастоящем действащи в ЕС. След завършване на тези оценки Европейската комисия ще създаде списък на разрешените вещества. След това EFSA ще направи оценки за безопасността на новите хранителни ензими.

Необходимостта за тези ръководни насоки е породена от новото законодателство на ЕС (Регламент
No 1331/2008), който определя нова процедура за разрешаване на добавки към храни, ензими и ароматизанти. Подробности за изискванията на EFSA за данните за оценка на безопасността на добавките ще бъдат публикувани на 3 август, а проектонасоките за ароматизанти се очаква да бъдат публикувани през есента.

За повече информация, посетете адрес:

Архив