17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува актуализирано ръководство за оценка на риска от храни за хора и животни, получени от генетично модифицирани (ГМ) растения. Документът разширява предишното ръководство на EFSA и отразява най-новите научни разработки в области като оценка на алергенността и избор на растение за сравнение с ГМ растението. Той определя и нова статистическа методология за по-нататъшно укрепване на оценката на риска от ГМ растения.

Както и при всички ръководства на EFSA по генетично модифицирани организми (ГМО), Органът се включи в консултация на различни етапи по време на разработването със страните членки и множество ключови играчи. Ръководството очертава методи и подходи за генериране, събиране и анализ на данни, които трябва да бъдат спазвани от тези, които подават заявления в EFSA за оценка на риска от ГМ растения. Те са обяснени подробно във връзка с различните компоненти на оценката на риска, включително молекулно характеризиране, дизайн на полевите изследвания, композиционен анализ, токсикологични оценки, оценка на алергенността, хранителни оценки. Ръководството ще подпомага генетично модифицирани храни за хора и животни.

Риита Майала, Директор на EFSA по научна оценка на регулирани продукти, коментира: “Този важен документ е резултат от няколкогодишна работа на панела по ГМО на EFSA. Той ще гарантира устойчивост на процеса на кандидатстване, ще укрепи и промотира съвместимостта на данните, подавани от кандидатстващите и ще допринесе за по-високо ниво на защита на потребителите от потенциални рискове за потребителите, свързани с използването на ГМ храни за хора и животни”.

Ръководството беше разработено въз основа на опита, натрупан от Панела ГМО по време на оценката на минали заявления, както и специфични насоки по различни аспекти на оценка на риска от ГМО като оценката на възможна алергенност, статистически анализ и избор на обекти за сравнение. Той не обхваща оценката на риска за околната среда от ГМ растения, който е обект на самостоятелно ръководство на EFSA.

Крайъгълният камък на оценката на риска от ГМ растения е сравнението между ГМ растение и подходяща конвенционална култура, за която има доказателства за безопасно използване (“компаратор”). Такива сравнения обикновено се извършват с използване на така наречения тест за различие – той верифицира дали ГМ растението е различно от компаратора си. В актуализираното ръководство Панелът GMO въвежда използването на двата теста и използването на допълнителен тест за еквивалентност, който верифицира дали характеристиките на ГМ растение са в обхвата на естествено отклонение, открито в конвенционалните култури. Актуализираното ръководство включва и нова статистическа методология, разрешаваща достоверно измерване на такава природна вариация.

Общите принципи за избор на компаратори са подробно описани в свързано ръководство, разработено, за да се вземе пред вид нарастващата комплексност на ГМ растения, особено тези, създадени чрез “натрупване” на ГМ събития. В свързаното ръководство Панелът ГМО разглежда ситуации, в които може да са необходими допълнителни компаратори и сценарии, при които няма подходящи компаратори.

Вижданията на страните членки, индустрията, неправителствените организации и академичната общност бяха внимателно разгледани от Панела GMO на EFSA преди приемане на ръководството. Съвсем наскоро, на 31 март 2011 г. EFSA проведе консултативен семинар в Брюксел, на който бяха поканени страните членки и ключовите играчи, за да представят своите виждания по проекта за ръководството за избор на компаратори.

Ръководството на EFSA за оценка на риска от храни за хора и животни от ГМ растения беше прието от Панела GMO на EFSA на пленарно заседание на 14 април 2011. По време на същото заседание Панелът прие и ръководство за избор на компаратори, принципите на което са вградени в актуализираното ръководство на EFSA за оценка на риска от храни за хора и животни от ГМ растения. EFSA публикува по-раншен проект през 2008 г.

 

 

Архив