17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува актуализирано ръководство за следпазарен мониторинг на околната среда (PMEM) за ГМ растения. Документът разширява предишното ръководство в тази област, като поставя ударение върху изискванията, които кандидатстващите трябва да спазят за мониторинг на околната среда за ГМ растения, разрешени за пускане на пазара на ЕС. Той дава и препоръки за управляващите риска за подобряване на начина, по който се събират и отчитат данни за PMEM в ЕС. Както и при всички други ръководства на EFSA за генетично модифицирани организми (GMOs), Органът се включи в консултации на различни етапи със страните членки и широк спектър ключови играчи.

Според законодателството на ЕС, заявленията за култивиране на ГМ растения трябва да съдържа подробен план за PMEM, показващ как ще бъде мониторирано ГМ растение за възможни вредни въздействия върху здравето на хората и върху околната среда. Този мониторинг беше основен белег на законодателната рамка за ГМ растения и, взет заедно с оценката на риска за околната среда и управлението на риска, формира важна част от цикъла от действащи мерки за откриване и ограничаване на възможни неблагоприятни ефекти, включително тези, които могат да настъпят през продължителен период от време. EFSA оценява резултатите от PMEM за ГМ растения на годишна основа и дава препоръки на Европейската комисия за подобряване на плана за PMEM за бъдещите години и за правене на заключения за постоянната безопасност на ГМ растения.

Следпазарният мониторинг на околната среда за ГМ растения се състои от две компоненти. Първата е “общ надзор” и трябва да се извършва във всички случаи, когато в ЕС се одобрява дадено ГМ растение. Тя има за цел откриване на неочаквани неблагоприятни ефекти на ГМ растения и се съсредоточава върху различни аспекти на опазване на околната среда, като запазването на флората и фауната, качеството на почвите и устойчивостта на агро-екосистемите. Актуализираното ръководство на EFSA очертава различните инструменти, които трябва да се използват при общия надзор, включително изчерпателна научна основа при проектирането и анализа на въпросниците за фермерите и препоръки за използването на съществуващите мрежи за мониторинг на биоразнообразието на ниво страна членка, които са подходящи за мониторинг на ГМ растения.

Както кандидатстващите, така и управляващите риска играят важна роля в прилагането на общия надзор. Актуализираното ръководство препоръчва общият надзор да се разглежда от страните членки като част от общия мониторинг за опазване на околната среда, провеждан в ЕС. В това отношение, предлага се създаване на центрове за отчитане на национално ниво, за по-добро интегриране и хармонизиране на събирането на данни от PMEM.

Втората компонента на PMEM е “Мониторинг, специфичен за случай” (CSM) и трябва да се провежда, когато в оригиналната оценка за риска за околната среда (ERA) за ГМ растение EFSA е идентифицирал потенциален риск или ниво на несигурност (или и двете), който може да бъде ограничен по време на култивирането, но все пак трябва да бъде постоянно мониториран. Например, при извършване на ERA, кандидатът може да идентифицира потенциален риск от експозиция на вид насекоми на даден токсин, произвеждан от ГМ растение, която не може да бъде напълно прогнозирана или определена от съществуващите изследвания или научна литература. В този момент се изисква специфичен мониторинг, за да се потвърдят предположенията, направени в ERA и да се помогне при оценката на ERA през целия жизнен цикъл на ГМ растение. Актуализираното ръководство на EFSAза PMEM показва изискванията за статистическия дизайн на CSM планове и дава примери за цели и подходи за мониториране на идентифицирани рискове или несигурности (или и двете).

EFSA счете за необходимо да актуализира ръководството си за PMEM от 2006 г. в светлината на новата актуализация на ръководството за ERA, публикувано през ноември 2010 г. По своя инициатива и като част от решението си да гарантира, че непредвидените или дългосрочни въздействия върху околната среда се вземат пред вид при извършване на оценка на риска от ГМ растения, EFSA предложи техническата си помощ на Европейската комисия по отношение на дейности по PMEM. През октомври 2010, EFSA получи задача от Европейската комисия да актуализира ръководството си от 2006 г.

Настоящото актуализирано ръководство ползва информация от опита на Панела GMOна EFSA при оценката на предишни заявления за ГМ растения и от коментари на ключови играчи и заинтересовани страни, получени по време на обществените консултации. EFSA проведе и специална сесия на второто съвещание на Научната мрежа на Органа по оценка на GMOs (Парма, 9/10 юли 2011) с представители от страните членки, които бяха помолени да обсъдят приноса си в обществените консултации.

Оценката на риска за околната среда е научен процес, който взема пред вид въздействието върху околната среда, причинено от, например, въвеждане на ГМ растения, използването на дадени вещества в храната за хора и животни и препаратите за растителна защита или въвеждането и разпространението на вредители по растенията. Фирмите, искащи одобрение за пазар на ГМ растения трябва да подадат оценка на риска за околната среда с оригиналното си заявление, което се оценява от EFSA заедно с оценката на риска за здравето на хората и животните от храните и фуражите, получени от ГМ растения. PMEM се извършва в държави, в които се отглежда ГМ растение и събраните данни от мониторинга се оценяват ежегодно от EFSA. Въз основа на тази оценка EFSA дава препоръки на Европейската комисия за подобряване на плана за PMEM за бъдещите години и за даване на заключения за постоянната безопасност на ГМ растение.

 

Архив