17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) стартира обществена консултация по проекта си за ръководство за провеждане на 90-дневни изследвания с хранене с непреработени храни и фуражи при гризачи, разработен от Научния комитет. Проектът за ръководство предлага постановка на теста – рандомизиран блоков дизайн – който цели да се максимизира силата на експеримента и да се ограничи броя на използваните експериментални животни. Всички ключови играчи и заинтересовани страни са поканени да представят коментарите си чрез онлайн обществена консултация на 22 август 2011 г.

90-дневните изследвания с хранене върху животни се използват често за получаване на информация за оценката на риска от храни за хора и животни и/или от отделни вещества, съдържащи се в тях. До сега, кандидатите, желаещи да проведат такъв опит, бяха съветвани да прилагат насоките за тестване на ОИСР, разработени за тестване на единично вещество.

EFSA разработи проект за ръководство в помощ на тези, които подават заявления за оценка на риска. Включени са съвети за това как да се проектира, проведе, анализира, отчете и интерпретира 90-дневно изследване на оралната токсичност на непреработени храни и фуражи при гризачи. Това ръководство ще подпомогне кандидатите при провеждане на опити с хранене, които могат да се използват за оценка на риска на нови храни, както и храни и фуражи, получени от генетично модифицирани организми. Ръководството, изготвено по искане на Европейската комисия, е част от продължаващите усилия на Научния комитет да допринесе към напредъка в методологиите за оценка на риска.

EFSA препоръчва използването на така наречения рандомизиран блоков дизайн. Това включва разделянето на експеримента на блокове (“мини-експерименти”) от по две животни в клетка, съответстващи си по възраст и тегло. Такъв дизайн подсилва силата на експеримента чрез намаляване на възможните източници на вариация между тестваните животни, като едновременно се намалява броя на използваните животни. Събирането на гризачите в двойки се препоръчва и от гледна точка на благополучието, тъй като е известно, че това намалява стреса у животните.

Ръководството дава практически примери как да се прилага рандомизирания блоков дизайн при изследвания върху животни, провеждани за оценка на безопасността на нови храни и ГМО. Научният комитет препоръчва използването на 96 животни за такива изследвания, но отчита, че подходящият брой на животните зависи от използваната методология. Кандидатите трябва винаги да изучават и научно да обосновават стратегията им на тестване, независимо от методологията, която са избрали.

Ръководството включва и насоки за формулиране на тестови диети, статистически анализ и хармонизирано отчитане на резултатите.

При завършването на становището си Научният комитет ще разгледа всички подходящи коментари, получени по време на обществената консултация. На сайта на EFSA ще бъде публикуван обобщаващ отчет, заедно с окончателното ръководство, което се очаква да бъде готово до есента на 2011 г.

Научният комите на EFSA подкрепя работата на Научните панели на EFSA по научни проблеми от хоризонтален характер и отговаря за общата координация за осигуряване на последователност на научните становища, изготвени от Научните панели. Научният комитет се фокусира върху разработване на хармонизирани методологии за оценка на риска в области, където все още няма определени подходи, валидни за ЕС.

 

Архив