17-03-2015

Панелът по здраве и благополучие на животните на EFSA (AHAW) прие научно становище по влиянието на генетичната селекция върху благополучието на бройлерите и друго становище по влиянието на помещенията за отглеждане и управлението на благополучието на разплодните бройлери [1]. Експертите на EFSA казват, че повечето проблеми, касаещи благополучието, са свързани с бърз растеж, резултат от генетичния подбор на пилетата. Те идентифицират и проблеми, произтичащи от взаимодействието на генетичните белези и средата на пилетата (например помещенията и управлението на птицефермите). Тези становища ще помогнат на Европейската комисия при подготовката на доклад, който ще бъде предаден на Европейския парламент и Съвета [2].

Във втората половина на 20 век скоростта на растежа на бройлерите се увеличи 4 пъти, главно в резултат на генетична селекция. Общоприето е, че проблемите с благополучието на тези пилета се дължат на генетичната селекция, целяща увеличението на продуктивността им, но генетичната селекция може и да предложи възможност за подобряване на благополучието и устойчивостта им. Генетичната селекция на пилетата сега включва аспекти, свързани с благополучието, но подобренията или недостатъците в тази област трудно се определят количествено, тъй като няма данни за устойчивостта, Експертите от Панела на EFSA подчертават необходимостта от разработване и следене на показатели за благополучие в ята от бройлери за измерване на промените в благосъстоянието им. Те поставят ударение и върху липсата в Европа на хармонизирани количествени данни за пълна оценка на въздействието на генетичната селекция и влиянието на системата за чифтосване и управление на разплодните бройлери върху благополучието на птиците. Експертите призовават за внедряване на систематично събиране на данни и системи за наблюдение.

Експертите взеха пред вид рецензираната научна литература и анализираха информацията, събрана при консултациите с ключовите играчи, такива като индустрията, развъдните фирми, изследователските групи и неправителствените организации [3].

Научно становище по въздействието на генетичната селекция върху благополучието на бройлерите

При бройлерите главните идентифицирани и свързани с генетичната селекция проблеми са скелетни разстойства, водещи до проблеми като окуцяване, контактен дерматит, неправилна форма на тялото и синдром на внезапната смърт. Тези проблеми са свързани главно с бързия растеж и водят до влошено благополучие. Експертите отбелязват разлики между страните, регионите и отделните системи за отглеждане във фермите.

Експертите подчертават, че благополучието на бройлерите може да бъде подобрени, особено ако птиците са генетично селектирани да са издържливи на средата, в която живеят, например птици, които растат по-бавно, трябва да се селектират за горещ климат, тъй като бързорастящите бройлери са податливи на топлинен стрес. Освен това, в генетичната селекция на пилета трябва да се даде висок приоритет на намаляване на броя на сакатите птици и намаляването на контактния дерматит. Това са важни проблеми на благополучието, които включват генетично предразположение и условия на околната среда [4].

Научно становище по въздействието на помещенията за отглеждане и управлението на благополучието на разплодните бройлери

Поради селекцията за бърз растеж и висок добив на месо, разплодните бройлери имат голям прием на храна. По тази причина трябва да има ограничения за количеството храна с цел ограничаване на скоростта на растежа и поддържане на добро здраве. Експертите препоръчват борбата за храна (наблюдавана сред пилетата, когато не се осигурява храна) да се минимизира, като така се намаляват свързаните с нея увреждания. Експертите препоръчват и за бъдещи разплодни бройлери да бъдат избирани птици , изискващи по-малки ограничения за храненето.

За разплодните птици експертите идентифицират пет основни риска, въздействащи върху управлението или генетичната селекция. Управленските фактори са неподходяща среда, гъстота на животните, ограничаване на храната и ограничени източници на светлина, а генетичният фактор е бързият растеж. Има и съображения, произтичащи от взаимодействието нежду генетиката и околната среда.

Становището подчертава, че осигуряването на стимули като пръти за кацане и високо повдигнати полози е полезно за благополучието на бройлери за разплод.

Те препоръчват също управленски практики за намаляване на уврежданията – премахване на част от шипа или гребена - или да не се прилагат, или, при необходимост, да се извършват само от обучен персонал, използвайки най-неболезнения метод.

[1] Бройлерите са вид пилета, отглеждани за производство на месо. Бройлерите за разплод са ята от две поколения.
[2] Директива на съвета 2007/43/EC, определяща минималните правила за защита на пилета, отглеждани за производство на месо, приканва Комисията са предаде на Европейския парламент и Съвета доклад, касаещ въздействието на генетични параметри върху идентифицираните дефицити в резултат на лошото благополучие на пилетата.
[3] EFSA проведе техническо съвещание с ключовите играчи през септември 2009 г. и стартира публична консултация по проектодоклада си през март-април 2010 г.
[4] Например, влажните изпражнения са ключов фактор за появата на контактен дерматит.

 

Архив