17-03-2015

9 юли 2010
Учени от Панела CEF на Европейския орган по безопасност на храните работят по задълбочено становище по бисфенол А (BPA), което включва оценка на изследването, проучващо токсичност при развитието на нервната система при плъхове (Stump 2009), консултация по оценката на риска от BPA, проведено от Датския институт по храните, задълбочен литературен обзор по токсичност на BPA и обобщаващи заключения.
BPA се използва широко в производството на поликарбонатни пластмаси, включително материали, влизащи в контакт с храни, такива като бебешки шишета и вътрешно покритие на консервни кутии и се свързва с множество възможни здравни проблеми.
За литературния обзор Панелът намери над 800 публикации, а скрининговият процес отне много повече от очакваното време. На пленарното си съвещание на 6-8 юли Панелът през повечето време обсъждаше елементите на изследванията и времето за финализиране и приемане на пълното становище беше недостатъчно.
В писмо до Европейската комисия EFSA показа, че Панелът, според съображенията си до момента, ще запази поносимия дневен прием (TDI) за BPA на 0.05 mg/kg телесно тегло (bw) на ден. В същото време, Панелът идентифицира области на несигурност, за които не се считаше, че са от значение за безопасността, но заслужават по-нататъшно разглеждане.
Панелът разгледа и изследването на Stump, което беше научното основание за Дания да забрани BPA в материали за контакт с храни за деца от 0 до 3 години. Панелът заключи, че изследването не представя доказателства за влияние на ВРА върху развитието на нервната система, включени в дизайна на изследването и, следователно, няма да доведе до преразглеждане на промяна на TDI за BPA. Панелът изключи възможността за въздействие на ниски дози върху способността за учене, като се казва в оценката на Датския институт по храните.
Членовете на Панела CEF ще продължат да работят по становището през лятото чрез телеконференции за финализиране на пълното становище и, по график, да се срещнат на извънредно съвещание през септември за завършване на работата.
EFSA проведе консултации с националните експерти от Европа, както и няколко международни органи по оценка на риска, по въпроса за бисфенол А през последните месеци, включително по дизайна на научните изследвания по ВРА, токсикологични аспекти и силните и слабите страни на някои отделни изследвания.
Подобни въпроси – както и подробности за новите оценки на риска и изследвания, провеждани по света – бяха обсъждани с Администрацията по храни и лекарства на САЩ, Health Canada, Хранителни стандарти на Австралия и Нова Зеландия (FSANZ), Комисията по безопасност на храните на Япония и Световната здравна организация. Работата на EFSA по BPA ще помогне с информация на семинар по BPA, организиран от СЗО през ноември.

Архив