17-03-2015


19 януари 2011
Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) приветства дебата по оценка на риска от генетично модифицирани растения (GMOs), организиран от групата на Алианса на либерали и демократи за Европа (ALDE) в Парламента на Европа на 12 януари 2011. Висшите научни специалисти на EFSA се включиха в широката открита дискусия, използвайки възможността да обяснят как стриктните процедури на Органа по оценка на риска се основават на независимост, научно съвършенство и прозрачност. Най-критичната отговорност на EFSA е да осигури на политиците в Европа висококачествени обективни и навременни съвети в помощ на вземането на решения. EFSA е готов винаги да подкрепя интегритета и научната независимост на експертите си срещу преднамерени или неоправдани атаки.
В Европейския парламент учените от EFSA очертаха стабилната наука, стояща зад тяхната оценка на риска от ГМО и очертаха всеобхватната работа, извършена от експертите на Панела по ГМО до момента, по-специално по разработването на насоки по оценка на оценка на риска за околната среда от генетично модифицирани растения, както и по актуализиране на насоките за оценка на риска за безопасността на  генетично модифицирани храни за хора и животни.

Съвещанието на Европейския парламент беше още една възможност за EFSA да чуе вижданията на други учени, членове на парламента, индустрията, представители на неправителствени организации и други по ГМО, така, както прави това чрез редовни консултации с ключовите играчи във всички области на работата си.

Учените на EFSA подчертаха стриктността и прозрачността на практиките за оценка на риска на Органа, които ръководят дейността на научния му комитет и панелите за подпомагане на спазването на на-високите научни стандарти в становищата му. Това гарантира, че вземащите решения на ниво ЕС и страни членки могат да вярват, че получават съвети, освободени от политическо, икономическо или друго влияние. Европейският комисар по здравеопазване и потребители, Джон Дали, потвърди, че EFSA има набор процедури, целящи да предотвратят конфликт на интереси и които ще бъдат усъвършенствани в близкото бъдеще.

Около 1700 външни експерти са задължени от EFSA да подават Декларации за интереси всяка година и преди всяко съвещание, в което участват. Тези процедури са сред най-стриктните на обществените или международните органи в света. Спазвайки тези процедури EFSA всеки ден ограничава или изключва експерти от участие в научните му дейности.

EFSA продължава развитието си в тази насока. Той редовно оценява прилагането на политиката си за декларации за интереси чрез собствената си вътрешна служба за одит и чрез службата за одит на Европейската комисия. EFSA е възложил на външни консултанти да разгледат приложението на политиката за декларация на интереси и да я сравнят с тази на други организации. През 2011 г. независими консултанти ще проведат втората петгодишна оценка на Органа, фокусирайки се по-специално върху прилагането на принципите на EFSA за независимост, научно съвършенство и прозрачност.


Архив