17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) пусна обществена консултация за проекта си за политика за процеси на независимост и вземане на научнообосновани решения. Документът осигурява преглед на действащите задълбочени мерки в EFSA за опазване на независимостта и научната цялост. Всички ключови играчи и заинтересовани страни са поканени да дадат коментарите си по проекта за политика чрез онлайн обществена консултация, течаща от 7 юли до 16 септември 2011 г.

От създаването си през 2002 г. EFSA е въвел множество инициативи в подкрепа на основните си ценности на научно съвършенство, отвореност, независимост и прозрачност. Проектът за политика по процеси за независимост и вземане на научнообосновани решения цели да интегрира тези инициативи в един изчерпателен документ, подсилвайки начина, по който Органът гарантира независимост и прозрачност в работата си.

Висококачествените научни резултати изискват прозрачни, отворени и недвусмислени процеси на вземане на научнообосновани решения, които са критични за изграждането на по-нататъшно доверие в научните съвети на EFSA. Проектът събира различните фасети на организационните и научноуправленски структури на Органа, които допринасят за ефективното му функциониране като независим орган за оценка на риска. Те включват, без ограничаване до, процедури, управляващи обработката на мандати и искания, разработването на добри практики за оценка на риска, събиране на данни в сътрудничество със страните членки, обществени консултации и колегиално вземане на решения сред научните експерти.

Проектът очертава и подхода на Органа към избор на независими научни експерти и действащите процеси за предпазване от потенциални конфликти на интереси, включително политиката на EFSA от 2007 г. за декларации за независимост. Тази политика изяснява отговорностите на персонала и експертите за деклариране на финансови и други интереси, които могат да нарушават независимостта им, но и признава, че самият интерес не винаги предполага конфликт на интереси.

EFSA приветства обществен дебат по този въпрос и кани ключовите играчи и други заинтересовани страни да коментират по проекта за политика чрез онлайн обществена консултация в периода 7 юли – 16 септември 2011 г. След това EFSA ще проведе специално съвещание със всички заинтересовани страни през есента за по-подробно разглеждане на коментарите, дадени по време на консултацията. Обратната връзка от консултацията и резултатите от това събитие ще бъде обобщена в доклад и, това, което е подходящо, ще бъде включено в коригирания проект, който ще бъде представен на Управителния борд на EFSA за възможно приемане преди края на 2011 г.

 

Архив