17-03-2015EFSA стартира публична консултация по актуализираното ръководство на Панела по генетично модифицирани организми (GMO) за оценка на риска за околната среда от генетично модифицирани (GM) растения. Като част от тази дейност EFSA предостави актуализирано ръководство за оценка на въздействието на GM растения върху околната среда и проведе обсъждания с ключовите играчи и страните членки. Заедно с новите, по-големи изисквания за генерирането, събирането и анализа на данните, това ръководство съдържа и актуализиран раздел за оценка на възможните въздействия върху таргетни организми. Документът е резултат от двегодишна работа и показва решимостта на EFSA да бъде в предните редици на новите разработки в областта на оценка на риска за околната среда от GM растения. Публичната консултация ще продължи общо осем седмици и ще приключи на 30 април.
EFSA преразгледа и актуализира специфичните области, на които трябва да се обърне внимание при оценка на въздействието на на GM растенията върху околната среда. Тук се включват персистирането и инвазивността на GM растението, отчитайки трансферирането на гени от растение към растение, вероятността и последствията от трансфер на гени от растението към микроорганизми; потенциалната еволюция на резистентността в таргетните вредители; въздействието на GM растениято върху не-таргетни организми, както и възможното влияние на техниките на култивиране, управление и прибиране на реколтата, свързани с GM растение. Особено ударение беше поставено върху други процеси в околната среда, които могат да бъдат повлияни от GM растение, както и въздействието, което могат да окажат върху здравето на хора и животни.
EFSA също така допълни своето ръководство със специфични аспекти, които следва да севземат пред вид при оценката. Дадени са детайлизирани изисквания за не-GM обекти за сравнение (не-GM растения, с които GM растението се сравнява при оценка на безопасността) и видовете приемаща околна среда, които да се отчитат; дизайна на опитите за лабораторни и полеви изследвания и статистическия им анализ, както и съображения за възможен дългосрочен ефект.
Някои GM растения могат да произведат инсектициди, които отблъскват атаките на дадени насекоми и е важно да се гарантира, че те нямат вреден ефект върху други организми (така наречените не-таргетни организми). В контекста на работата си по новото ръководство, Панелът GMO разработи научно становище по начина на оценяване на въздействието на GM растение върху не-таргетни организми. Становището определя критерии за избора на релевантни не-таргетни видове; за идентифицирането на тези аспекти от околната среда, които трябва да бъдат защитени от вредни въздействия и за експерименталния дизайн на лабораторните и полеви изследвания и статистическия им анализ.
Актуализацията на ръководството беше предприета в отговор на искане от Европейската комисия. За да изпълни това, EFSA по своя инициатива предприе дейности по не-таргетни организми. Беше организирана и поредица от технически обсъждания, събирайки експертите на Панела GMO, ключовите играчи и технически експерти от страните членки на ЕС за обмен на становища по научните въпроси и различните аспекти на документите. В края на публичната консултация, стартирана на 5 март, EFSA ще публикува доклад с обзор на получените коментари и ще отрази релевантните коментари в окончателния вариант на ръководството на Панела GMO на EFSA и свързаното с това становище по не-таргетните организми.
За повече информация, посетете адрес:
•    Public consultation on the draft scientific opinion on the assessment of potential impacts of genetically modified (GM) plants on non-target organisms (NTOs)


Архив