17-03-2015

EFSA съветва за благополучието на млекодайните крави

 Панелът на EFSA по здраве и благополучие на животните (AHAW) публикува пет научни становища и научен доклад по цялостния ефект на най-модерните животновъдни системи върху благополучието на млекодайните крави и свързаните с тях болести. Панелът заключи, че продължителната генетична селекция за по-висок млеконадой и природата на използваните животновъдни системи – помещения и оборудване, както и мениджмънта и практиките на отглеждане – са основни фактори, влияещи върху здравето и благополучието на млекодайните крави. Окуцяването и маститът са най-важните показатели за лошо благополучие на кравите, както и нарушенията в репродуктивността, метаболизма и поведението на животните. Панелът предложи серия от препоръки, които могат да се вземат пред вид от управляващите риска с оглед по-нататъшно подобряване на благополучието в областта на помещенията за отглеждане, хранене и генетична селекция на млекодайни крави.


По искане на Европейската комисия Панелът AHAW разгледа в първите си становища в областта на благополучието на кравите дали настоящите системи за земеделие и животновъдство отговарят на нуждите на млекодайните крави от благополучие. Панелът оцени влиянието на генетичната селекция, насочена към повишен млеконадой, върху благополучието на млекодайните крави в различните използвани системи и подчерта корелацията между генетичната селекция и честотата на окуцяване, мастит, репродуктивни и поведенчески смущения.

През последните 30 години генетичната селекция за по-висок млеконадой измени формата на тялото и повиши размерите на млекодайните крави, като по този начин се повиши и изискването за пространство. Научните експерти подчертаха важността на отделянето на достатъчно пространство за движение на добитъка при проектирането на зони за почивка, хранене и разходка. Панелът препоръча генетичната селекция на млекодайни крави да обърне внимание на резистентността им към болести като окуцяване и мастит, както и да подобри плодовитостта, здравето и продължителността на живота им.

Научните експерти взеха пред вид всички налични данни за дефиниране на нива за светлина, температура в помещенията и относителна влажност за добро благополучие. Те препоръчаха дизайнът на зоните за почивка, хранене и разходка в помещенията да позволяват достатъчно движение и ходене. Панелът каза и че докато преобладава отглеждането в краварници, кравите трябва да имат ежедневни разходки, които да им дават възможност за свободно движение. По тази точка 6 членове на Панела AHAW изразиха становище на малцинството, подчертавайки доказателства за лошо благополучие на млекодайни животни, отглеждани в краварници и препоръчаха животните да не се държат постоянно в помещенията.

Панелът заключи, че постигането на намаляване на маститите може да се постигне не само чрез лечение на заболяването и превенция на разпространението му, а и с подобряване на имунните системи на животните. Това може да се постигне чрез свеждане до минимум на стресовите фактори и чрез контролирано и научно обосновано хранене (например чрез осигуряване на най-подходящите хранителни влакнини за храносмилателната система на млекодайните крави).
Панелът заключи още, че ферми с голяма честота на окуцяване на млекодайни крави (например над 10%) нямат подходяща профилактична програма и трябва да подобрят условията на отглеждане, генетичните практики и управленските практики. Още повече, фермерите, добре обучени да разпознават признаците на заболяването в ранен стадий и да знаят кога да търсят помощ от ветеринар могат да намалят честотата на окуцяването.

На уебсайта на EFSA можете да намерите пълния текст на петте научни становища (five scientific opinions) и научния доклад (scientific report).

Архив