17-03-2015

Учените от двата новосъздадени панели към EFSA се събраха в Парма на 10 юли за учредителните си събрания. Панелът по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS) и панелът по материали, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти, помощни средства при преработката (CEF) ще замени панела по добавки към храни, ароматизанти, помощни средства при преработката и материали, предназначени за контакт с храни (AFC), който проведе заключителното си съвещание на 8-9 юли 2008. Тези два панела ще извършват дейностите, които преди това бяха възлагани на панела AFC. Панелът AFC, председателстван от Д-р Сюзън Барлоу, който беше организиран още при създаването на EFSA, има значителен принос в Европейската оценка на риска от вещества, откривани в храни, разрешавайки такива критични проблеми като безопасността на ароматизантите и добавките към храни, включително оцветителите.

Членовете на двата нови панела избраха председателите си. Д-р Джон Кристиан Ларсен беше избран за председател на ANS панела, а Проф. Д-р Клаус-Дитер Яни – на CEF панела. Всеки панел се състои от 21 членове, всички специалисти в съответните области, включително токсикология, оценка на риска, консумация на храни, оценка на експозицията, хранителни технологии, химия и микробиология на храните. “С двата нови панела EFSA ще може да удовлетвори средно- и дългосрочните потребности в областта на добавки към храни, източници на нутриенти, добавени към храни, материали, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти, помощни средства при преработката и да отговори на множество искания за научни консултации в кратки срокове”, каза Д-р Риита Майала, Директор по оценка на риска в EFSA. “Това е особено важно в област, която ще получава увеличен брой молби след бъдещото приемане на законодателството на ЕС в областта на подобрителите на храни и опаковките за храни.”

Архив