Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) е европейска агенция, финансирана от ЕС и функционираща независимо от Европейските законодателни и изпълнителни институции (Европейска комисия, Съвет и Парламент) и от държавите членки.

Създадена през 2002г. след поредица от хранителни кризи, възникнали в края на 90-те години, EFSA предоставя научни съвети и осъществява комуникация на рисковете, свързани с хранителната верига. Създадена е с приемането на общия закон за храните на ЕС – Регламент 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните .

С общият закон за храните се създава европейска система за безопасност на храните, при която отговорността за оценката на риска (по отношение на науката) и при управлението на риска (по отношение на политиките) са разделени. EFSA отговаря за първата област и също така има задължението да съобщава на обществеността своите научни открития.

Като оценител на риска, EFSA изготвя научни становища и съвети, които служат като основа на Европейските политики и законодателство. В обхвата на нейната дейност са включени безопасността на храните и фуражите, хранене и диететика, здраве и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита и растително здраве. В допълнение, EFSA отчита възможното въздействие на хранителната верига върху биологичното разнообразие на растителните и животинските местообитания чрез изготвянето и на оценка на риска от околната среда.

EFSA също така играе важна роля при събирането и анализирането на данни, за да гарантира, че европейските оценки на риска се подкрепят от най-изчерпателната налична научна информация. Тя прави това в сътрудничество с държавите членки на ЕС

Комуникацията относно рисковете, свързани с хранителната верига, е друга ключова част от мандата на EFSA. Това означава да се предостави подходяща, точна и навременна информация по въпросите на безопасността на храните с цел повишаване на осведомеността и обяснение на последиците от нейната научна дейност.

EFSA обединява усилията на всички институции в държавите членки на Европейския съюз за решаване на проблеми, свързани с безопасността на храните. Във връзка с това, EFSA изгради редица структури, които да подпомагат изпълнението на нейните задачи и по-ефективното координиране със съответните структури в държавите членки. Такава структура е Консултативния съвет (Advisory Forum), която се състои от представители на националните органи за оценка на риска по хранителната верига  на 28-те държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия. На неговите заседания присъстват и наблюдатели от Швейцария, страните кандидатки за членство в ЕС и Европейската комисия.

Чрез Консултативният съвет на EFSA, EFSA и държавите членки обединяват усилията си при решаването на въпроси, свързани с оценката и комуникацията на риска на ниво ЕС. Членовете на Консултативния съвет съветват EFSA по научни въпроси, по отношение на работната програма и приоритетите й, и работят за идентифициране на нововъзникващите рискове възможно най-скоро. Също така, членовете се стремят да споделят научна информация, да обединяват ресурси и да координират работните си програми с EFSA и помежду си, по специално по отношение на обмяната на научни данни, координирането на дейностите и съобщенията за комуникация на риска, обсъждането на спорни въпроси и разнопосочни мнения, координация на дейностите и избягване на дублирането им.

При изпълнения на посочените по-горе задължения, членовете на Консултативния съвет се подпомагат от Контактни точки на EFSA (focal points), които са ”посланиците“  между EFSA и националните органи по безопасност на храните,  научно-изследователските институти и всички останали заинтересовани страни по отношение на разпространението на научна информация в сферата на безопасността н храните.

Повече за EFSA може да научите тук – интерактивен линк към електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/.