21-06-2021

На 16 юни Комисията публикува работната програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2021-22 г. Прессъобщението за това може да откриете на следния линк:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2993

Възможностите за финансиране на научноизследователска и развойна дейност са достъпни на електронната страница на ЕК за обществени поръчки:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

Първите покани за проектни предложения по програмата ще бъдат отворени на 22 юни.

Ако се интересувате от възможностите за финансиране на научноизследователска/развойна дейност в областта на храните, попадаща в тема „Храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда“ (приложение 9), по-детайлна информация може да откриете на следния линк:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf

Освен това, Дните на научните изследвания и иновациите на ЕС, които ще се проведат виртуално на 23 и 24 юни, предлагат възможност да научите повече за програмата „Хоризонт Европа“. Информация за Дните на научните изследвания и иновациите на ЕС, включително програма и форма за регистрация е достъпна на следния линк:

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив