17-03-2015Staphylococcus aureus е бактерия, присъстваща върху кожата и в мукозните мембрани на 20-30% от здравите хора. Понякога може да предизвика инфекции у хора, обикновено локални инфекции на кожа и рани, но понякога тези инфекции могат да бъдат и по-сериозни в тялото. Някои щамове на тази бактерия са развили резистентност към бета-лактамови антибиотици, които включват пеницилин и се използват за лечение на множество инфекции. Те се наричат Staphylococcus aureus, резистентни на метицилин (MRSA).

Хората главно се заразяват с MRSA чрез пряк контакт със заразени хора или контакт с медицински инструменти и оборудване. MRSA са особен проблем в болници, където пациентите с отслабена имунна система са изложени на по-голям риск от инфекция, отколкото общото население.

Специфичен щам MRSA strain (CC398) е отчетен като присъстващ в животни, отглеждани за храна, най-често в интензивно отглеждани прасета, телета и пилета, намира се и в коне и животни-компаньони. Панелът по биологични опасности на EFSA откри, че храната може да бъде замърсена с CC398, но това не се свързва с хранителни отравяния. На местата, обаче, където превалентността на MRSA в животни, отглеждани за храна, хората, които са в контакт с живи животни са изложени на по-голям риск от заразяване с CC398, отколкото общото население, въпреки че инфекциите са редки.

 

Ролята на EFSA

EFSA предоставя независима помощ и съвети на управляващите риска за рисковете за здравето на хора и животни, свързани с възможно възникване, разпространение и предаване на антимикробиална резистентност в хранителната верига и популациите от животни. Поради значението за цялата хранителна верига, EFSA използва интегриран подход в работата си по резистентността към антимикробни средства, включвайки научните си панели и отдели.

В работата си EFSA действа в тясно сътрудничество с други европейски органи, като Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Мониторинг и анализ на резистентността към антимикробни средства в хранителната верига

Отделът по биологичен мониторинг на EFSA следи и анализира ситуацията с резистентността към антимикробни средства в храни и животни в Европа. Отделът се подпомага от работната група на EFSA по събиране на данни за зоонози: пан-европейска мрежа на национални представители на страните членки на ЕС, други участващи страни, както и Световната здравна организация и Световната организация за здраве на животните.

Въз основа на данните, събрани от страните членки на ЕС, EFSA, в сътрудничество с ECDC, изготвя годишни обобщаващи доклади за ЕС за зоонозни инфекции, взривове, свързани с храни и резистентност към антимикробни средства, илюстриращи развиващата се ситуация в Европа. EFSA публикува и отчети за основни изследвания за превалентността на резистентност към антимикробни средства в ЕС в определени популации от животни, например MRSA при прасета и предоставя насоки за националните органи за провеждане на техните дейности по мониторинг и отчитане.

Научните панели на EFSA разглеждат годишните доклади и дават препоръки за мерки за превенция и намаляване.

Оценки на риска и препоръки

Научните панели на EFSA оценяват рисковете от резистентност на антимикробни средства и предоставят научни съвети за опции за контрол по искане на управляващите риска или по своя инициатива. Тази работа включва оценки на риска от резистентността на антимикробни средства във веригата за храни за хора и животни от Панела по биологични опасности и значението за общественото здраве на MRSA в животни и храни, с фокусиране върху специфичния вид MRSA, открит в животни, произвеждани за храни. Панелът по добавки и продукти или вещества, използвани в храни за животни, оценява безопасността на добавки към храни за животни, включително рисковете, свързани с резистентност към антибиотици при участие на микроорганизми.

EFSA, ECDC, EMA и Научният комитет на Европейската комисия по възникващи и новооткрити рискове за здравето (SCENIHR) публикуваха научно становище по резистентността към антимикробни средства, с фокус върху инфекциите, които могат да бъдат предадени на хора от животните и храните (т.е. зоонози).

Рамка на ЕС

MRSA е част от политиката на ЕС за безопасността на пациентите. В това законодателство действията на ЕС включват препоръки за превенция и контрол на тези инфекции и разумно използване на антибиотици в хуманната медицина.

ECDC следи развитието на инфекции, свързани със здравеопазването, включително MRSA в Европа.

 

 

Архив