19-06-2018

Програма

10-та юбилейна конференция на Българския контактен център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига и Национален център по обществено здраве и анализи – Национална референтна лаборатория за генно модифицирани организми „10 години наука за храните в услуга на потребителите“

Program

for 10th Scientific Conference of the Bulgarian Focal Point of EFSA – Risk Assessment Center on Food Chain, organized jointly with the National Center of Public Health and Analyses – National Reference Laboratory for GMO “10 years of food science in service of consumers”

31 октомври – 2 ноември 2017 г., гр. София, Гранд хотел София

31 October – 2 November 2017, Sofia, Grand Hotel Sofia 

 

1.Центърът за оценка на риска по хранителната верига в служба на потребителите и контролните органи по безопасност на храните, Янко Иванов, Бойко Ликов, Георги Георгиев и Илиян Костов, Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ (домакин 1)

Risk assessment center on food chain in service of consumers and food safety authorities, Yanko Ivanov, Boyko Likov, Georgi Georgiev and Iliyan Kostov, Risk assessment center on food chain, MAFF (host 1)

2. Насърчаване на научното сътрудничество чрез нови видове грантове и инструменти за обмен на информация, Серджо Пoтиер Родейа, ЕОБХ

Promoting scientific cooperation through new grant types and information exchange tools, Sérgio Potier Rodeia, European Food Safety Authority

3. Националната референтна лаборатория по генетично модифицирани организми чества 10 години от създаването си, Цвета Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи (домакин 2)

National reference laboratory for genetically modified organisms celebrates 10 years of existence, Tzveta Georgieva, National center of public health and analysis (host 2)

4. Използване на Comprehensive European Food Consumption Database на EFSA при извършване на оценки на хранителната експозиция и приема на хранителни вещества в областта на генетично модифицираните храни, Хосе Анхел Гомез Руиз, ЕОБХ

Use of the EFSA Comprehensive European Food Consumption Database in performing dietary exposure and nutrient intake assessments in the area of genetically modified foods, Jose Angel Gomez Ruiz, European Food Safety Authority

5. Предизвикателства при изпълнението на национални рамки за биосигурност при безопасността на храни и фуражи в определени страни от Източна Европа и Централна Азия: опит и изводи от проектите на FAO, Невена Александрова-Стефанова, Организация на обединените нации по земеделие и прехрана (FAO)

Challenges in implementing national biosafety frameworks on food and feed safety in selected countries from Eastern Europe and Central Asia: experiences and outcomes from FAO projects, Nevena Alexandrova-Stefanova, FAO

6. Безопасност на храните при производство и предлагане на пазара на миди, Йордан Господинов, Изпълнителен директор на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ Фиш

Food safety in the production and marketing of mussels, Yordan Gospodinov, Executive director of the Association of Fish Products Producers BG FISH

7. Listeria monocytogenes– патоген в храните (обзор), Десислава Бангиева и Валентин Русев, Тракийски университет

Listeria monocytogenes – a foodborne pathogen (review), Desislava Bangieva and Valentin Rusev, Trakya University

8. Прилагане на следващо поколение секвениране (NGS) за определяне на неразрешени генно модифицирани организми в храни и фуражи, Нина Папазова, М. А. Фратюр, С. Дe Керсмехер, Н. Х. Росенс, Научен институт по обществено здравеопазване

Application of Next Generation Sequencing (NGS) in characterisation of unauthorised GMO in food and feed, Nina Papazova, M. A. Fraiture, S. De Keersmaecker, N. H. Roosens, Scientific Institute of Public Health (WIV-ISP)

9. Сравнителен анализ на фитохимичния състав и фармакологичен потенциал на ароматичните продукти от българската Rosa albaL. и Rosa damascena Mill., Алмира Георгиева, Елина Цветанова, Албена Александрова, Анна Добрева, Милка Милева, Институт по невробиология, Институт по розата и етеричномаслените култури, Институт по микробиология

Comparative phytochemical analysis and pharmacological potential of aromatic products from bulgarian Rosa alba L. and Rosa damascena Mill, Almira Georgieva, Elina Tzvetanova, Albena Alexandrova, Anna Dobreva, Milka Mileva, Institute of neurobiology, Institute of roses, essential and medical cultures, Institute of microbiology

10. Нови подходи за бърза детекция на Yersiniaenterocoliticaи наблюдение в свине за клане, Мая Захариева, Мая Ангеловска, Людмила Димитрова, Ива Цветкова, Виктория Тенева, Елз ван Коли, Марк Хейндрикс, Христо Найденски, Институт по микробиология

New approaches for fast detection of Yersinia enterocolitica and surveillance in slaughter pigs, Maya Zaharieva, Maya Angelovska, Lyudmila Dimitrova, Iva Tsvetkova, Victoria Teneva, Els van Collie, Mark Heyndricks, Hristo Najdenski, Institute of microbiology

11. Ретроспективен анализ за ефективността на мерките за ограничаване и ликвидиране на шапно огнище през 1977 г. в България, Янко Иванов, Иван Божков, Бойко Ликов, Георги Георгиев, Илиян Костов, Евгени Макавеев, Донка Попова, Център за оценка на риска по хранителната верига, Тракийски университет

Retrospective analysis on the effectiveness of the measures applied for control and eradication of foot-and-mouth disease outbreak in 1977 in Bulgaria, Yanko Ivanov, Ivan Bozkov, Boyko Likov, Georgi Georgiev, Iliyan Kostov, Evgeni Makaveev, Donka Popova, Risk assessment center o

12. Зооноза и заплаха: хепатит Е при свине и в България, Илия Цачев, Мария Пишмишева, Роман Пепович, Магдалена Баймакова, Пламен Маруцов, Лилия Пекова, Tракийски университет, Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик, Лесотехнически университет, Военномедицинска академия, София

A zoonotic threat: Hepatitis E virus in pigs and in Bulgaria, Ilia Tsachev, Maria Pishmisheva, Roman Pepovich; Magdalena Baymakova, Plamen Marutsov, Lilia Pekova, Trakya University, Hospital of Pazardjik, University of forestry, Military medical academy, Sofia

13. Предизвикателства и проблеми при регулиране на хранителни добавки, Веселка Дулева, Национален център по обществено здраве и анализи

Challenges and problems of food supplement legislation, Vesselka Duleva, National center of public health and analyses

14. Генни ваксини – приложение във ветеринарната медицина, Райко Пешев, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Gene vaccines – application in veterinary medicine, Rayko Peshev, National diagnostic and research veterinary medical institute

15. Оценка на биологичния риск при добива на диви черноморски миди, Йордан Гогов, Гергана Крумова-Вълчева, Българска асоциация на акредитираните лаборатории за анализ и диагностика, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Biological risk assessment of in the production of wild Black Sea mussels, Yordan Gogov, Gergana Krumova-Valcheva, Bulgarian association of accredited laboratories for research and diagnostics, National diagnostic and research veterinary medical institute

16. Микробиологично доказана кожна форма на човешки антракс, Румяна Ненова, Е. Кубратова, И. Иванов, И. Томова, В. Толчков, Т. Кантарджиев, Национален център по заразни и паразитни болести, МБАЛ „Св. Иван Рилски”, Разград

Microbiologically proven human cutaneous anthrax, Rumyana Nenova, E. Kubratova, I. Ivanov, I. Tomova, V. Tolchkov, T. Kantardzhiev, National center of infectious and parasitic diseases, Medical hospital - Razgrad

17. Проект EFFORT за устойчивост към антимикробни средства и нейното предаване, проведен в България в периода 2013 - 2017г., Христо Даскалов,  Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

EFFORT project on antimicrobial resistance andtransmission conducted in Bulgaria in the period 2013-2017, Hristo Daskalov, National diagnostic and research veterinary medical institute

18. Kой херпес вирусна инфекция в рибовъдните ферми, превенция и оценка на риска, Ваня Чикова, Светлина Кирова, Екатерина Милева, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Koi herpesvirus disease (KHVD) in European aquaculture, prevention and risk assessment, Vanya Chikova, Svetlina Kirova, Ekaterina Mileva, National diagnostic and research veterinary medical institute

19. Нови техники в селскостопанската биотехнология в светлината на европейското законодателство за генно-модифицираните организми, Геновева Начева, Институт по молекулярна биология

New techniques in agricultural biotechnology in the light of European GMO directives, Genoveva Nacheva, Institute of Molecular Biology

20. Нови методи за селекция при растенията – има ли разумни причини да спрем познанието?, Красимир Русанов, Даниела Моянкова, Димитър Джилянов, Агробиоинститут

New plant breeding techniques – are there rational reasons to stop knowledge?, Krasimir Rusanov, Daniela Moyankova, Dimitar Djilianov, Agrobioinstitute

21. Код „лилаво” за консервационния статус на един интерглациален реликт в Североизточна България, Галя Петрова и Стефан Петров, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Институт по молекулярна биология

An example of code “purple” for the conservation status of interglacial relict plant species from Northeast Bulgaria, Galya Petrova, Stefan Petrov, Institute of biodiversity and ecosystem research, Institute of molecular biology

 

Постерна сесия / Poster session

1. Биоконверсия на азота по веригата дажба  крайна животинска продукция, Марин Йосифов, Институт по животновъдни науки, Костинброд

Nitrogen bioconversion into diet – food chain, Marin Yossifov, Institute of animal science, Kostinbrod

2. Разделяне на четири авермектина с течна хроматография и флуоресцентно детектиране, Милена Фунева-Пейчева, Надежда Стоилова, Тодорка Янковска-Стефанова, Михаил Камбуров, Централна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза и екология

Liquid chromatographic separation with fluorescence detection of four avermectins, Milena Funeva-Peycheva, Nadezhda Stoilova, Todorka Yankovska-Stefanova, Mihail Kamburov, Central laboratory of veterinary control and ecology

3. Възможности за използване на граха (Pisum sativumL. ) за храна и фураж, Мария Събева, Сийка Ангелова, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

Possibility of using pea (Pisum sativum L.) for food and feed, Mariya Sabeva, Siyka Angelova, Institute of plant genetic resources “K. Malkov”  Sadovo

4. Размножаване при in vitroусловия на растителен материал от диворастящи видове нахут, Станислава Статева, София Петрова, Гергана Дешева, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

Cicer montbretii Jaub. & Spach и Cicer echinosperum P. H. Davis, Stanislava Stateva, Sofia Petrova, Gergana Desheva, Institute of plant genetic resources “K. Malkov” – Sadovo

5. Проучване върху хелминтофауната на дивата свиня в някои райони на страната, Василена Дакова, Мариана Панайотова-Пенчева, Делка Салкова, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Helminthofauna of the wild boar in some regions of the country, Vassilena Dakova, Mariana Panayotova-Pencheva, Delka Salkova, Institute of experimental morphology, pathology and anthropology with museum

6. Миграция на меламин от кухненска посуда – първи проучвания за България, Светла Чавдарова, Тери Врабчева, Национален център по обществено здраве и анализи

Migration of melamine from kitchenware - first surveys for Bulgaria, Svetla Chavdarova, Terry Vrabcheva, National center of public health and analysis

7. Транс мастни киселини в краве мляко и бяло саламурено сирене, Силвия Иванова, Любомир Ангелов, Институт по криобиология и хранителни технологии

Trans fatty acids in cow's milk and white brined cheese, Silviya Ivanova, Ljubomir Angelov, Institute of cryobiology and food technology

8. Възприятия на студентите по ветеринарна медицина относно използването на животните за добив на храна, Гергана Николова Балиева, Тракийски университет

Veterinary students’ perceptions on the use of animals in food production, Gergana Nikolova Balieva, Trakya University

9. Сравнително изследване на шест трихинелни вида чрез PCR в реално време, Валерия Дилчева, Ивелин Владов, Светлозара Петкова, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

A comparative study of six Trichinella species by real-time PCR assay, Valeria Dilcheva, Ivelin Vladov, Svetlozara Petkova, Institute of experimental morphology, pathology and anthropology with museum

10. Подсладители, хранене, здраве, Радостина Александрова, Таня Живкова, Десислав Динев, Милена Главчева, Здравка Петрова, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Sweeteners, diet and health, Radostina Alexandrova, Tanya Zhivkova, Desislav Dinev, Milena Glavcheva, Zdravka Petrova, Institute of experimental morphology, pathology and anthropology with museum

11. Защо се нуждаем от магнезий? Радостина Александрова, Бойка Андонова-Лилова, Лора Дякова, Абдулкадир Абудалех, Орлин Александров, Институт за експериментална морфология, патология и антропология с музей, Институт по невробиология, Здравна служба – Горна Малина

Why do we need magnesium? Radostina Alexandrova, Boyka Andonova-Lilova, Lora Dyakova, Abedulkadir Abudalleh, Orlin Alexandrov, Institute of experimental morphology, pathology and anthropology with museum, Institute of neurobiology, Health service – Gorna Malina

12. Екстракция на ДНК: микрометод vs. макрометод, Диана Христакиева, Донка Димбарева, Станимира Арсова, Цвета Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи

DNA extraction: micromethod vs. macromethod, Diana Hristakieva, Donka Dimbareva, Stanimira Arsova, Tzveta Georgieva, National center of public health and analyses

13. Диагностика на кампилобактериоза чрез съвременни техники – EvaGreen Real-time mPCR, Мария Павлова, Елина Добрева, Катюша Иванова, Mирослав Карагеоргиев, Иван Иванов, Петър Петров, Валери Велев, Ивелина Томова, Атанас Мангъров, Тодор Кантарджиев, Национален център по заразни и паразитни болести

Diagnosis of campylobacteriosis by contemporary techniques – EvaGreen Real-time mPCR, Мaria Pavlova, Еlina Dobreva, Кatusha Ivanova, Miroslav Karageorgiev, Ivan Ivanov, Peter Petrov, Valeri Velev, Ivelina Tomova, Atanas Mangarov, Todor Kantardjiev, National center of infectious and parasitic diseases

14. Antioxidant activity of major metabolites in the strains of medicinal mushrooms Cordyceps sinensisand Paecilomyces hepiali, Jarmila Harvanová, Lucia Ungvarská Maľučká, Anna Uhrinová, Martin Pavlík, Martin Rajtar, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Department of Chemistry, Biochemistry and Biophysics, Institute of Pharmaceutical Chemistry, Komenského, Košice, 2Technical University in Zvolen, Faculty of Forestry, Department of Integrated Forest and Landscape Protection, Zvolen, Slovak Republic, 3Mykoforest – Martin Rajtar, Velčice, Slovak Republic

15. Стрес при животните – потенциален фактор, повлияващ безопасността по хранителната верига, Александра Даскалова, Александър Павлов, Тракийски университет

Stress in animals  a potential factor influencing food chain safety, Aleksandra Daskalova, Alexander Pavlov, Trakya University

16. Радиационен контрол на питейни води, като част от общия мониторинг в България, Радослава Лазарова, Иванка Йорданова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“

Radiation control of drinking water as part of the overall monitoring in Bulgaria, Radoslava Lazarova, Ivanka Yordanova, Institute of soil science, agro-technology and plant protection “Nikola Pushkarov”

17. In vivoизследване на антибактериалната активност на щамове от род Bacillus срещу фитопатогенната бактерия Clavibacter michiganensis sub.sp. michiganensis, Цветана Личева, Марина Бадалова, Боян Дойчев и Валентин Савов, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

In vivo study of the antibacterial activity of the strains from genus Bacillus against the phytopathogenic Clavibacter michiganensis sub. sp. michiganensis, Tsvetana Lichevа, Marina Badalova, Boyan Doytchev and Valentin Savov, Sofia University “St. Kliment Ohridski“

18. Изследване генетичните детерминанти определящи антимикробна активност при лактобацили и индуциране синтеза на бактериоцинo подобни вещества, Любов Николова, Емануела Лукач, Диляна Николова, Яна Евстатиева, Росица Тропчева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Estimation of genetic determinants of antimicrobial activity in lactobacilli and induction of bacteriocin-like metabolites, Lyubov Nikolova, Emanuela Lukach, Dilyana Nikolova, Yana Evstatieva, Rositsa Tropcheva, Sofia University “St. Kliment Ohridski“

19. Експозиция на йесотоксини и оценка на риска за здравето при консумация на миди от Черно море, България, Златина Петева, Бернд Крок, Станислава Георгиева, Анелия Герасимова, Мона Станчева, Любомир Македонски, Медицински университет „Професор д-р Параскев Стоянов”

Exposure to yessotoxins and health risk assessment via consumption of shellfish from the Black Sea, Bulgaria, Zlatina Peteva, Bernd Krock, Stanislava Georgieva, Anelia Gerasimova, Mona Stancheva, Lubomir Makedonski, Medical University ”Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”

20. Диетични транс мастни киселини и биологично активни субстанции в извара от краве мляко, Силвия Иванова, Любомир Ангелов, Институт по криобиология и хранителни технологии

Dietary trans fatty acids and biologically active substances in curd of cow's milk, Silviya Ivanova, Ljubomir Angelov, Institute of cryobiology and food technology

21. Замърсяване на околната среда от опаковки използвани в ежедневието на хората, Ботьо Захаринов, Миглена Пейчинова, Нов български университет, Център за оценка на риска по хранителната верига

Environment pollution from a packaging used in the daily life of the people, Botyo Zaharinov, Miglena Peichinova, New Bulgarian University, Risk assessment center on food chain

22. Анализ на данните от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, касаещи неразрешени генетично модифицирани организми за периода 2006-2016 г., Антония Димитрова, Център за оценка на риска по хранителната верига

Analysis of Rapid Alert System for Food and Feed data concerning unauthorized genetically modified organisms, 2006-2016, Antoniya Dimitrova, Risk assessment center on food chain

23. In vivoпроследяване на ефекта на щамове от род Bacillus и род Lactobacillus върху разсад на растителен обект Licopersicum sativum, Вероника Колева, Цветана Личева, Валентин Савов, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

In vivo study of the the effect of the strains from genus Bacillus and genus Lactobacillus on the Licopersicum sativum plant, Veronika Koleva, Tsvetana Licheva, Valentin Savov, Sofia University “St. Kliment Ohridski“

24. Акумулиране на цианотоксини във водните организми и човека, Вера Павлова, Мария Митрева, Национален център по обществено здраве и анализи

Accumulation of cyanotoxins in aquatic organisms and humans, Vera Pavlova, Maria Mitreva, National center of public health and analyses

25. Analysis of GMO's situation in Ukraine, O. Haidei, T. Garkavenko, State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise, Kyiv, Ukraine 

Архив