16-05-2022

            На 14 април 2022 г. се проведе среща между екипът на Българския контактен център на  ЕОБХ и контактните лица на българските научни организации, включени в списъка на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) съгласно член 36 от Регламент 178/2002 г. Събитието протече онлайн в платформата Webex.

            На срещата присъстваха представители на българските организации по чл. 36 (EFSA - България (focalpointbg.com)), сред които са Институт по микробиология – БАН, Институт по биология и имунология на размножаването – БАН, Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология и Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарномедицински институт – БАБХ, Национален център по обществено здраве и анализи – МЗ, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Лесотехнически университет – София, Тракийски университет – Стара Загора, Агробиоинститут – ССА, Институт по зеленчукови култури Марица - ССА. Участие в срещата взе и представител на ЕОБХ, както и кандидат от България по стипендиантската програма на ЕОБХ – EU FORA.

            По време на срещата бе представена информация относно поддържането на актуални профилите на българските научни организации, включени в списъка на ЕОБХ съгласно чл. 36 от Регламент 178/2002. Списък на всички български и чуждестранни организации по чл. 36, както и информация за обхвата на дейност и основните им компетенции, е достъпен на електронната страница на ЕОБХ на следния линк: Competent Organisations (force.com). Този списък може да се използва от заинтересованите страни за търсене на партньори по приоритетни теми, както и за сформиране на консорциуми за участия в проекти или съвместна работа в мрежи.

            Беше засегната и темата относно многофакторното удостоверяване (Multi-Factor Authentication – MFA) при ползване на Article 36 Competent Organisation database. Влизането в базата данни на ЕОБХ се извършва освен с потребителско име и парола, също и с допълнително удостоверяване на самоличността на контактните лица чрез приложение, инсталирано на мобилният телефон (Microsoft Authenticator),  посредством SMS, или телефонно обаждане.

            Също така, беше предоставена информация относно ангажиментите на организациите по чл. 36 във връзка с приемането на новия Регламент (ЕС) 2019/1381. Част от новите разпоредби  касаят научната мрежа на ЕОБХ  по чл. 36 от Регламент 178/2002. Те са свързани с включването на организациите към подготвителните дейности при изготвянето на научни становища на ЕОБХ, за което ЕОБХ е предвидила съответното финансово обезпечаване.

            Част от срещата беше посветена на възможности за научно сътрудничество посредством участие в проекти, грантове и обществени поръчки както и стипендиантската програма на ЕОБХ – EU FORA.  EU FORA е специализирана програма на ЕОБХ, насочена към млади учени,  която има цел да създаде и да поддържа капацитет за оценка на риска в областта на безопасност на храните на ниво ЕС. Допълнителна информация, освен в изпратената електронна кореспонденция от националната контактна точка, може да бъде открита и на сайта на Българския контактен център (БКЦ) - EFSA - България (focalpointbg.com), както и на електронната страница на ЕОБХ - GP/EFSA/ENCO/2021/01 - Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme | EFSA (europa.eu), където могат да бъдат открити също и условията за кандидатстване и критериите за избор на кандидати. Списък с програмите за обучение, предложен от организации в различните държави членки, както и съответните лица за контакт, с които може да бъде осъществена комуникация, при желание за участие по програмата, е достъпен на следния линк: GP.EFSA.ENCO.2021.01-Requests-for-partners.xlsx (live.com). Документите се подават през обикновена поща или с куриер, като е важно да се отбележи, че пощенското клеймо не трябва да бъде по-късно от 16 май 2022 г., който е крайния срок за кандидатстване по програмата.

            Беше представен наскоро създадения  профил на националната контактната точка в Туитър - EFSAFocalPointBG. Разработването му е в начален етап, но който желае, може да ни последва, за да получава актуална информация от ЕОБХ и ЦОРХВ през още един комуникационен канал.

            В заключение  беше представена кратка информация за научната платформата Knowledge Junction (Zenodo - Research. Shared.) която дава възможност да се публикуват научни разработки свързани с оценката на риска, както и да се търсят научни материали, свързани с оценката на риска по хранителната верига. Платформата генерира DOI - Digital Object Identifier.

 

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив