30-05-2023

Постерна сесия на 15-та научна конференция на Българския контактен център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ  „ „Обединени от науката““

Poster session on 15th Scientific conference of the Bulgarian focal point of EFSA Risk Assessment Center on Food Chain ‘United by science

 1. Зимната пшеница и тритикалето проявяват различна адаптация към засушаване и заблатяване след приложение на селективен хербицид, Ирина Васева, Ана Благоева, Маргарита Петракова, Десислава Тодорова, Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките.

Winter wheat and triticale exert differential cross-adaptation towards drought and flooding after pretreatment with a selective herbicide, Irina Vaseva, Ana Blagoeva, Margarita Petrakova, Dessislava Todorova, Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences.

 1. Промени в скоростта на фотосинтеза и параметрите на хлорофилната флуоресценция на третирани с хербицид растения тритикале при стрес от засушаване или преовлажняване на почвата, Ана Благоева, Маргарита Петракова, Владимир Александров, Искрен Сергиев, Светослав Анев, Десислава Тодорова, Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките.

Changes of photosynthesis rate and chlorophyll fluorescence parameters of herbicide-treated triticale seedlings under drought or waterlogging stress, Ana Blagoeva, Margarita Petrakova, Vladimir Aleksandrov, Iskren Sergiev, Svetoslav Anev, Dessislava Todorova. Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences.

 1. Ефекти от приложението на селективен хербицид и последващо засушаване или преовлажняване на почвата върху тритикале, Лиляна Бранкова, Маргарита Петракова, Ана Благоева, Елена Шопова, Зорница Катерова, Людмила Димитрова, Искрен Сергиев, Десислава Тодорова, Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките

Effects of selective herbicide and subsequent drought or waterlogging on triticale, Liliana Brankova, Margarita Petrakova, Ana Blagoeva, Elena Shopova, Zornitsa Katerova, Lyudmila Dimitrova, Iskren Sergiev, Dessislava Todorova, Institute of Plant Physiology and Genetics – Bulgarian Academy of Sciences.

 1. Приложение на растежни регулатори за устойчиви практики в зеленчукопроизводството – пример с Lactuca sativa, Ирина Васева, Искрен Сергиев, Десислава Тодорова, Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките и Гиедре Самуолиене, Институт по зеленчукопроизводство, Литовски изследователски център по земеделие и горско стопанство.

The use of plant growth regulators in sustainable stress-mitigating approaches in vegetable production – a case study in lettuce, Irina Vaseva, Iskren Sergiev, Dessislava Todorova, Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences and Giedrė Samuolienė, Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry

 

 1. Безопасна консумация на хранителни добавки, съдържащи растителни компоненти сред най-младите и най-възрастните потребители в Полша, Юстина Бараняк, Малгорзата Кания-Доброволска, Институт по естествени влакна и лечебни растения - Национален изследователски институт.

Safe consumption of dietary supplements containing plant materials among the youngest and oldest Polish consumers, Justyna Baraniak, Małgorzata Kania-Dobrowolska, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants - National Research Institute.

 1. Модулиране на термотолерантността на Arabidopsis thaliana чрез промени в експресията на NudC гена BOB1, Нели Георгиева, Димитър Тодоров, Валентин Велинов, Марияна Георгиева, Валя Василева, Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките.

Modulation of thermotolerance in Arabidopsis thaliana through variations in the expression of the NudC gene BOB1, Nelly Georgieva, Dimitar Todorov, Valentin Velinov, Mariyana Georgieva, Valya Vassileva, Institute of Plant Physiology and Genetics – Bulgarian Academy of Sciences.

 1. Анализи на фитосанитарния риск от приоритетни вредители по растенията включени в Регламент (ЕС) 2019/1702 на Комисията от 1 август 2019 г., Николай Спасов, Татяна Величкова, Център за оценка на риска по хранителната верига.

Phytosanitary risk analyzes of priority plant pests according to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1702 of 1 August 2019, Nikolay Spasov, Tatyana Velichkova, Risk Assessment center on Food Chain.

 1. Микробиологичен анализ на тампон проби от глотиса при домашно отглеждани змии с респираторна клинична симптоматика, Илиана Ружанова-Господинова, Севен Мустафа, Теодора Попова, Лесотехнически Университет, София

Microbiological analysis of glottis swab samples from home-grown snakes with clinical respiratory symptoms in Bulgaria, Iliana Ruzhanova-Gospodinova, Seven Mustafa, Teodora Popova, University of Forestry, Sofia.

 1. Влияние на концентрацията на калциев хлорид върху кълняемостта на семената и параметрите на младите прорастъци при ориза (Oryza sativa L.), Свилена Тошева, Гергана Дешева, Евгения Вълчинова, Албена Пенчева, Институт по Растителни Генетични Ресурси "Константин Малков".

Effect of calcium chloride concentration on seed germination and young seedling parameters in rice (Oryza sativa L.), Svilena Tosheva, Evgeniya Valchinova, Albena Pencheva, Institute of Plant Genetic Resources ‘Konstantin Malkov’

 1. Сравнение на благосъстоянието между различните видове, Десислава Абаджиева Институт по биология и имунология на размножаването "Aкад. К. Братанов", Българска академия на науките

Welfare comparisons within and across species, Desislava Abadjieva, Institute of biology and immunology of reproduction ‘Acad. K. Bratanov’, Bulgarian academy of sciences

 1. Инвентаризация на поддържаното on farm разнообразие от местни сортове зърнено-житни култури в Южна България по проект GRAINEFIT, Николая Велчева, Златина Ур, Евгений Димитров, Николай Нейков, Радослав Чипилски, Селскостопанска Академия, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, гр. Садово.

Inventory of maintained on farm diversity of cereal local varieties in Southern Bulgaria under the GRAINEFIT project, Nikolaya Velcheva, Zlatina Uhr, Evgeniy Dimitrov, Nikolay Neykov, Radoslav Chipilski, Agricultural Academy, Institute of Plant Genetic Resources ‘K. Malkov’, Sadovo.

 1. Валидиране на метод за количествено и качествено определяне на азаперон и азаперол в свински бъбрек с помощта на LC-MS-MS, Тодорка Янковска-Стефанова и Милена Фунева-Пейчева, Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология, София

Method validation for qualitative and quantitative determination of azaperone and azaperol in pork kidney by LC-MS-MS, Todorka Yankovska – Stefanova, Milena Funаeva-Peycheva, Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, Sofia.

 1. Устойчиво развитие на екосистемите чрез внедряване на методи за мониторинг и биологичен контрол, Теодора Илиева, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив, България, Анна Карова, Аграрен Университет, Пловдив, Цветанка Динчева, Институт по зеленчукови култури "Марица", Пловдив.

Sustainable ecosystem management through implementation of monitoring and biological control methods, Teodora Ilieva, University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv; Anna Karova, Agricultural University, Plovdiv; Tsvetanka Dintcheva; Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv.

 1. Компоненти на хранителни матрици с инхибиторно действие върху бактериални сиалидази, Румяна Енева, Стефан Енгибаров, Лили Добрева, Яна Гочева, Симона Митова, Ваня Велкова, Светла Данова, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, Бетина Петкова, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет.

Components of food matrices with inhibitory effect on bacterial sialidases, Rumyana Eneva, Stephan Engibarov, Lili Dobreva, Yana Gocheva, Simona Mitova, Vanya Velkova, Svetla Danova, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Betina Petkova, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, Faculty of Biology.

 1. Контактен център на ЕОБХ в подкрепа на научното сътрудничество, партньорството и работа в мрежи, Донка Попова, Лиляна Полихронова, Антония Димитрова, Екатерина Коева, Център за оценка на риска по хранителната верига.

EFSA Focal Point in support to the Scientific Cooperation Partnering and Networking. Donka Popova, Lilyana Polihronova, Antoniya Dimitrova, Ekaterina Koeva, Risk Assessment Center on Food Chain.

Архив